Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
■1
C 13 )
jonafgefariBkenc werk^aainlieid vordert, wil zij niks na-
gaan , in balles dotivolL', zich zelve ninniKT tegenwerken-
de, bevelen geven, cn op de juiste waarneming vaii
het voorgelchrevene letten. Voorzeker 1 het zelf-behar-
tij^en en het tevens in achtnenien van eene juiste Ipaar-
znamheid, zoowel in tijd en arbeid, als ingcklen het
gene geldswaarde heeft: zoo als daar is turf, boter,
zout, eiiz. dit alles is van liet grootde belang , en lluit
fevens den pli^^t in van iedere huisvrouw, welke op
den eernaam , van eene naauwkeurige vervulRer harer
pligten te zijn, eene billijke aanfpraak zal maken.
Deze ijver is des te noodzakelijker, omdat zij ten
nlgemeenen prikkel verdrekt vooralle de huisgenooten,
die daardoor aangezet worden , onvermoeid
bezig
te
zijn om de waardige vrouw op zijde te llreven , en vol-
komen aan de vervuiling hunner verpligringen te voldoen :
opdat hare befpiedende blikken niets, dat lloIPe tot on-
tevredenheid kan opwekken, mogen aantreften.
3\cn ander belangvol punt, waarop deze voorirefi'e-
lijke moeder hare dochters wilde opmerkzaam maken,
was de yoorzïgtighdd in de keus en toebereiding der
fpijzen. Duar ecliter de voorzigtigheid, zonder kunde
der gevaren, een belagchelijk aanzien heeft, en de over-
drc\'ene zorgen veelal nodeloos vermeerdert, terwijl dc
noodzakelijke zorgen dikwijls, ook met den besten wil,
onwetend verzuimd worden, vermeende zij dit alles voor
haren vriend alleen te moeten overlaten; ciiedan ook,zij-
ner beloïtcn getromv, haar werkelijk deze volgende
VERHANDELING
toezond.
Elk, die de hoogc waarde eener ongekreukte en voort-
durende gezondheid erkent, en derzei ver invloed op ons
wezenl'iik geluk naar waarde fchat, zal geen oogen-
blik in twijfel (laan, om geredelijk toe te ^kmmen, dat
de zorg,welke voor hare behoudenis wordt aangewend,
geenszins ligt te achten is, maar van het grootile ge-
vvigt moet gerekend woorden ; die verder overweegt,
dat de onderhou^ling onzer gezondheid in dc waarnemin.i;
van eenen behoorlijken levensregel moet gczochtwordcn;en
dat de voedfels de eerfte en voornaamfte plaats indezelve
bekleeden: alle dezen zullen het gewigt dezer bemoeiiingen
hoogst belangrijk keuren. ^ Die, eindelijk ^nagaat, hoe
naauw
a/