Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( " )
dranken, dezelven , \^anncer zij daar in flervcn, de
beginfels van bederf niededeelentle? Zeide daarom nier
reeds salomon , dat eene doode Vlieg de zalf des
Apothekars ftinken dóet? (Predik. IX. i,) Zoo legt
dikwijls, des zomers, de Vlieg hare eijercn in het vleesch ,
waar uit dan maden voortkomen. — Ook verhaalt a lr
BERTijdat er, in 1671 ,eene kwaadaardige ziekte onder
de bakkersknechts heerschte, daarom de bakkerszicktc
genaamd , waar aan , in korten tijd, meer dan vijftien per-
fonen flierven, en welke van achteren bleek ontdaan
te zijn uit bedorven bier, doordien eenige Rotten, döor
hef fpongat, in het vat gevallen, daarin verdronken en
verrot waren. De Goddelijke Wet voor Israël, verklaarde
daarom ook alle vaten, fpijzen en dranken, waarin
onreine dieren gevallen waren, voor onrein, en verbood
het gebruik daarvan (Levit. Xf. 33, 34 en 35.)
Hoe dikwijls heeft niet de onoplettendheid de kkker-
fle fpijzen oneetbaar gemaakt , zoowel doordien men
vergeten had, een bijnicngfel reeds gebruikt te hebben,
en het;:elve daarom andermaal bezigde, het welk reeds
voldoende was bi.igemengd, zoo als dit, ten aanzien van
zout, bij voorbeeld, bij het koken van visch , wel eens
gebeurt; of ook door iets geheel te vergeten, het
aangename niet alleen doet wegvallen , maar eenen on-
weerllaanbaren af keer opwtkt! Zijn niet de aardappelen,
die dagelljkfche fpijs voor rijk en arm, zonder zout ge^
kookt, Avalgelijk en bijna oneetbaar? Is dit niet mede
waar van de meeste visch ?
Onoplettendheid is,verder,een onvergeeflijk verzuim,
wanneer men haar als oorzaak kan aanmerken, dat niet
ai die behoorlijke moeite aan het gereedmaken der fpij-
zen belteed wordt, welke dezelve billijk eisfchen, en
waardoor zij dus niet behoorlijk toegemaakt en gerei-
nigd, en daarojn onzuiver, bloedig, vergald, vol fte-
len, zandig, enz. voorgedischt worden. Zoo veroor-
zaakte eens een fchocel bloemkool, waarin eene Rups
gevonden, en die alzoo voorgediend werd, hevige
walging aan eene dame; zoo dat het aangename on-
derhoud geftoord, cn van den wel aangerigten discli
bijna niets meer gegeten werd.
Vervolgens geeft onoplettendheid ook gelegenheid, dat dc
fmakelijkfie fpijzen of niet gaar genoeg, of, integendeel, al
te gaar, en n zoo niet verbrand, ten minsten aangebrand,
op tafel verfchijncn; wanneer de zorg omtrent den tiid
lik