Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 1« )
l)ij de rpiisbcrcidiiig, altyd moet in'het oog gehouden wör=
den: iianicU)k, goed. gezond en Iniakelijk voedfel, en
welk doel zeker bereikt wordt, wanneer orde en naauw-
gezetlieid hebbelijke eigenfchappen zijn geworden, en de
plaats der -onoplettendheid inge'nomen hebben. — Ge-
brek aan oplettendheid was eens oorzaak, dat een ge-
heel huisgezin de drcigendftc toevallen kreeg , door dien
laurierkersbladc'n, in plaats van de gewone laurierbladen,
bij het ibjven van visch waren gebruikt geworden;
dat men eene gereedgemaakte faus moest wegwerpen,
omdat de keukenmeid, bij vergisfing , witten wijn inde
plaats van azijn daarin gemengd had; dat, op een'
anderen ti.id,eene hoeveelheid toebereide falade oneetbaar
was gemaakt, door het gebruik van raap- of zooge-
naamde lampolie, in plaats van oUjvenolie; terwijl één
vuil ei, achteloos opgeflagen en met andere vereenigd,
zoó dikwils, de beste Itruif bedorven heeft. En deze
zorgvuldige oplettendheid wordt des te geflrenger ver-
cischt, hoe fijner de geregten ?ijn; en zal het daartoe
niet genoeg zijn te herinneren , hoe veel wanfmaak
te hard gefnerkte boter aan vele fpijzen heeft ver-
oorzaakt ?
Onoplettendheid heeft niet zelden , door het ongedekt of
achteloos toegedekt bewaren van raauwe ea toebereide
fpijzen, en door bet openüaan van potten en pannen,
aanleiding gegeven, zoo al niet tot het vergiftigen der
1'pijzen en dranken, ten minsten tot cenen walging ver-
wekkenden toedand derzelven , wanneer kleine diertjes, of
ook liifektijn , die verontreinigden, door over dezelVe
heen le kruipen , zich zeiven , hunne eijeren of wel hun-
ne uiivloeifelen daar mede te vermengen. Zoo verhaalt
ira s s k l o u 1 s t , dat het eten van kaas, in een winkel
gekocht, waarin een Gecko (*) over dezelve geloopen had ,
voor eene vrouw cn twee jonge dochters bijna doodelijk ge-
weest was (t). Hoe dikvvitls vallen en kruipen niet, vooral
inkelders, Spinnen,Pisfebedden,Torren, Slakken, Muizen
en dergelijken meer, op en in de openllaande potten en
vaten, en op de daarin bewaard wordende fpijzen eii
dran-
co Een foort van Hagedis, welke eefi giftig fap tusfchoit
zijne blaasacluige tounen heeft, het welk zich aan dcectwareir
mededeelt, wanneer het dier over dezelve heenloopt, en daii\
do govaarlijkfte, foms doodelijke, darmpijnen veroorzaakt.
Ct) Zie MiCHAELis, Mozaisch regt, IV. D. bl. 214.
idteMiüi