Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( ? )
bnderzoek, door eene menschlievende Maatfchappij, zoo
belangrijk is geoordeeld, dat zij daar voor haren goudeii
Éereprifb heeft opgehangen, zoowelals waarom èduards
brave gade, bij ondervinding bewust, dat hare kundig-
heden onvolledig, en tot bereiking van dit doel onge-
noegzaam waren,hulp en onderrigting bij meer ervare-
nen wilde zoeken , om daardoor aan te vullen, hetgene
bij hare, hoe zeer zorgvuldige, opvoeding_ reeds ont-
brak, en waarvan zij het gemis, bij het dieper inzien
der zaak, ten duidelijkften ontwaarde.
Na met haren man te hebben overgelegd,wat zij hier
in konden doen, bedoten zij gezamenlijk, hunnen ge-
wonen Geneesheer te raadplegen, in wien zij het on-
bepaaldfte vertrouwen (lelden, en welken zij veronderftel-
den eene genoegzame kennis in de Wijsbegeerte en de
Natuurlijke Historie, als aanverwante wetenfchappen met
de Geneeskunde, te bezitten, om hun de noodige ophelde-
ringen te verfchalfen; en die dan ook deze waardige
vrouw, op haar verzoek, beloofde, zijne ledige ureri
aan dat gewigtig onderzoek te zullen belleden , en het ge-
volg zijner overdenkingen, zoo veel mogelijk, tot een ge-
heel gebragt, op het papier mede te deeleii; onder voor-
waarde, dat, daar hij in de eigenlijke kookknnde on-
ervaren was, en daarom voorzeker misllagen legen de-
zelve zou begaan, welke alleen door het ervarene vrouwe-
lijke oog zouden ontdekt worden, door hare meerdere
kunde en ondervinding, dezelve gunstig verbeteren, eri
het ontbrekende aanvullen zoude.
Ten einde nu de tusfchentijd, die aan de zamenftelling
vanzulkeenNatuur-en Kuishondkundig Handboekje nood-
wendig befteed moest worden, niet vruchteloos,verloren
zou gaan , en datgene, wat niet in hetzelve kon ver-
waciit worden, aan te vullen, zoowel als om hare doch-
ters de juiste denkbeelden van zuinigheid te doen ken-
nen en verkrijgen, en, in haar toekomend onderwijs
zich daar op te kunnen beroepen, gaf zij dezelve het
uitmuntend werkje van Ds. van dkr tuuk, lliiis-
houdkundig Handboekje voor de huismoeders van dcn^
zoogenaamdengemeenen manster lezing, en trachtte , door'
overreding en voorbeeld, fietheid, orde en ijVer, maar
vooral ook zindtiiikhcid, aan te kweeken.
De zindelijkheid toch is altijd, en te rcgt,a'ls een (ie-
raad van het vrouwelijke gellacht aangemerkt, ^\'ic^ in-
vloed op onze gezondheid van eene geheel oubcpaaltie'
A 4 rt üc-