Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( CO

Want de onkünde geeft daar toe maar al te dikwijls eil
al te ligt aanleiding, omdat fommige nadeelige cn ver-
giftige gcwasfen eene vrij nabij komende gelijkheid met
andere Iveukengewasfen hebben, of onder de voedende
planten zich verfchuilen , gelijk uit de kervelfoorten blij-
ken kan; of zich zoo aanlokkelijk vertoonen, dat zij,
als 't ware, den onachterdochtigen tot plukken uitnoo-
digen , zoo als, bij voorbeeld, de gitzwarte, gladde, zoet-
fmakende dolbes, enz.
Maar niet alleen dat vele gewasfen , als zoodanig,
fchadelijk zijn; bijkomende omftandigheden kunnen ve-
len der heilzaamfte planten èene ontaarding doen onder-
gaan, waarvan de kennis niet minder noodzakelijk dan de
vorige is, omdat derzelver invloed een geheel onvermoed
nadeel voor 'smenfclien gezondheid kan teweegbrengen.
Zoo doet, bij voorbeeld, de Klander zoo wel de rogge
ontaarden, als het natte zomerweer de fpoorrogge doet
ontdaan, welke beiden een fchadelijk brood opleveren,
welk de zwaarlle toevallen kan veroorzaken.
Ook de bereidingen , welke de kookkunst uitgevonden en
in gebruik gebragt heeft, cn die daar door een zekeren
graad van vertroitwde veiligheid verkregen hebben , zoo
dat een in het gras fchuilende adder, alhier te vermoe-
den , voor eene overdrevene ongerustheid zon uitge-
kreten worden , dragen , niet zelden, hare fchadende hoe-
danigheden , onvermorad, op het naakte voorhoofd, en
toor.en duidelijk, hoe onkunde en onoplettendheid de
luittiglle voedfels in fterkwerkende vergiften kunnen ver-
anderen, indien de gebezigde middelen verfterkt, of de
iierc'iding aan eene langere voortduring werd blootge-
Iteld; waarvan de bereiding van zuren of zurende dof-
fen, in onvertind koperen vaatwerk, en de verhoogde
groene kleur, welke de groenten, bij voorbeeld, fnijboo-
iicn, augurken, cn dergelijken meer, daardoor aanne-
men , een volkomen en overtuigend bewijs opleveren.
Wanneer men nu, bij dit alles, in overweging neemt,
dat gceiie brave huismoeder het eerlooze beginfel kan
koesteren , om hare eigen lievelingen, echtgenoot en
kinderen,aan gezondheid en leven te benadelen, wanneer
zij niet alleen voeden, maar tevens, is het mogelijk , ont-
l.itKn en verkwikken wil,moet men vastdellen , dat de
niislljgen en ongelukken, die in dezen plaats grijpen,
ali'.en aan onkunde zijn toe te fehrijven. Maar tevens
\an men liitr tcne voldoende reden vinden, waarom dit
«n-