Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
CV)
tevredenbeid' vnii alle zijden hem aanblil<ken , en ten
vernieuwden fpoorilag verilrekken, oni, met verdubbel-
den ijver, alle zijne vermogens in te fpannen , ten einde,
ook door zijn to^ed^rai, eene meerdere ruimte bij het reeds
önbekrompe.ye b'ellaan en nieuwe genoegens tot de reeds
aanwezige tdegevpegd worden. Zoo levert znik een
huisgezin eeii tafereel op vau wezenlijke genoegens,
en van aardiche zaligheid.
Met zulke gevoelens bezield , fielde johann^
te veel belang in het vervullen van hare, vrouwe-
lijke cn moederlijke pligten , dan dat zij dezelve een'
oogenblik met de itiinste achteloosheid zou vervullen;'
waarom zij ook de zorg voor ipijze cn fpijsbereiding
Verre in aangelegenheid'boven alle andere huisielijke be-
zigheden (lelde; zij noemde deze dc gewigtiglle en noo'd-
zakelijkfte , omdat, door hare juiste beoefening ^ eene
groote zuinigheid zich laat paren met het grootlte nut,
de onderhöu'ling van gezondheid cn leven, en met het
duurzaamfte genoegen, de zoo gezochtefi:reeling van deil
fmaak. En overmits dC behoorlijke inrigting en ver-^
eeniging dezer hoofdvereischten eene ten hoogfleu gun'-
llige ilemniing in het huishoudelijke karakter der vrou-
wen te weeg brengen, had zij hierom ook zelve altoof?
de bereiding der fpijzen voor eene zeer aangename, cn
tevens zeer aangelegcne bezigheid gehonJen, cn die/
meestal, zelve verrigt; te meer, om dat zij zich overtuigd
hield , dat hier, bij de meeste kennis, de grootlle voor-
zigtigheid wordt vereisclit ^ uit hoofde van den in-
vloed , welken de onderfcheidene voedfels hebben op'
het menfchelijke ligchaam, deszelfs gezondheid en le-
ven, en, door middel daar van, op ons tljdelfïk geluk;
daar'niets dit laatfle eene meerdere vastheid IVijzet^
dan eene duurzame gezondheid, cn hare dochter, de
vergenoegdheid, welke uit haren invloed op de ziels-
neigingen ontftaat, immer haren weldadigcn invloed
gelden doet.
Zij nam alzoo de taak, die haar toebedeeld en ain-
betrouwd was , met allen ernst ter harte , daar zij hetre-
vens van een even gewigtig aanbelang voor hare doch-
ters rekende, dat zij dezelve door eigen voorbeeM en^
leer vohnaakte, cn, in dit vak, zocht bekwaam te maken ^
en daardoor verhoedde, dat zij, door onbedrevenheid
zich zelve cn haren huisgenooten cenen gifbtil;er meng-
, waar voeden en verkwikken liet eonige doel v/a?V
A 3