Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
C
met water vermengd opgevoed zijn ; zoo zou ik éeii
«Irank, die den Spiervezel prikkelt , de zenuwen zoö
ligt aandoet, den omloop der vochten verfnelt en naat
het hoofd drijft, nimmer kinderen of vrouwen aanra-
den ; en zij, die weten, dat de VVijn 'dikwijls de melk
des ouderdoms genoemd wordt, gevoelen ligtelijk, dat.
zij de aandoenlijkheid, die hij den grijsaard verftompt
is, kan verhoogen , maar tevens, dat dit het prikkelbare
en aandoenlijke jeugdige en vrouwelijke gedel benadee-
len moet; zoo m^de, dat zij den ecrilen voordeelig is,
de laatlfcn fchadelijk moet zijn.
Daar,fomwijlen, de bijmenging van loodfuiker (*) door
de baatzucht wel eens bij de hand wordt genomen, om
zure, en uit onrijpe druiven geperste, Wijnen te verzoe-
ten , te veraangenamen en drinkbaar te maken , zoo is
het hoogst noodig des aangaande te waarfchuwen. Dit
moet de aandacht van niemand ontgaan, die zijne ge-
zondheid lief heeft. Zeker is de minvermogende bur-
ger meest en alleen het llachtoflèr van deze fchandelij-
ke handgreep, vermits hij, een glas wijn willende drin-
ken , hetzelve bij verkoopers in het klein , die niet dan
gemeene wijnen nahouden , moet halen, bij dewelken
dit bedrog der baatzucht dikwerf werkt, ook om aldus
goedkoop te kunnen verkoopen: want, van ter goeden
naam en faam ftaande ,enin wijnen, in het groot, handelen-
de , wijnkoopers , heeft men zoodanig iets niet te wachten.
Indien men dan des aangaande twijfele C^n van eerst-
genoemde wijnvcrkoopers eenigen wijn inilaande ^ is de
twijfel des aangaande niet alleen geoorloofd, maar van
belang; zoo onderzoelce men met naauwgezetheid de
wijnen, die men gebruiken wil. Men doe dit door
een der opgegevene proefmiddelen, ten einde verzekerd
te wezen,dat de beker, tot vreugde ingefchonken ^ die
het hart een v/aar genoegen zou verfchaffen^ en de
herfl-elling der verloret^e krachten bewerken, geene gif-
beker zij, die, bij eene matige teug, duldelooze pijnen,
voortdurend jammer, ja den dood in de aderen ftorti
Oudtijds noemde men, uit hoofde dezer vervalzing,
het Kolijk de Poitou of Devonshire : wijnzickte. De
kleursveranderingen, welke de proefvochten veroorza-
ken , zijn dezelfde als bij het water, en door dezelven
zijn dus de vervalzingen genoeg te ontdekken.
ïrt
C*) Oxydum Plumbi,
N