Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 189 ƒ
namelijk uit hoofde van het verfchil, dat in hetzelve
plaats heeft, en de onderfcheidene voedingskrachten,
'welke daar in gevonden worden.
" Het eenvoudige Bier , dat , zonder bijmenging van
Hop, of eenig ander kruidachtig bijvoegfel , uit Mout
van Garst, Haver of Spelt gebrouwen wordt, bij ons onder
den naam vanAfo/ bekend, is eene winderige , weinig voed-
felaanvoerende drank, welks gebruik nimmer zeer aan te
bevelen is, uit hoofde van deszelfs eigenfchap,om win-
den, buikpijnen en rtioeijelijkheid in de waterlozing te
veroorzaken. Deszelfs opvolger, het met hop gebrou-
wen Bier, is, omdat het daardoor deszelfs winderige
eigenfchappen fchijnt te verliezen,meer aan te bevelen,
mits men zorge , dat het versch en niet te zeer met koo-
lenftoflucht, zoo als bij het bottelbier, is opgevuld. De
dikke Bieren,zoo als daar zijn,de Brunswijkfche Mom,
het Dantziger fjopen) Bier, het Hamburger, Deventer
en dubbeld Deventer Bier, zijn veel zwaarder, en bevat-
ten veel en meer in eengedrongene voedfelllof, zoo als
derzelver kleverige toeftand genoegzaam te kennen geeft,
maar zij zijn tevens oorzaken van zeer vele ongemakken,
dië verfchillen, naar mate de zamenflellende deelen on-
derfcheiden zijn. Genoegzaam zal het zijn, de beken-
de moeijelijkheid in het waterlozen, bij de Bruns wijkers,
te doen opmerken, zoowel als de veelvuldige fteenen
in nieren en blaas, die daar algemeen, en ook voor-
heen in ons land, zijn waargenomen, toen onze voor-
ouders algemeen zware Bieren dronken. De Bieren
zijn onbepaald tot dagelijksch gebruik niet aan te ra-
den , omdat zij tot drank , dat is , tot lesfing der
dorst ongefchiict zijn , maar vooral omdat zij voer-
middelen zijn, van eene menigte ongemakken,welke in
hen eenen vruchtbaren verzorger vinden.
Bijzonder vordert het Bier de aandacht der verzor-
gende Huismoeder, ten aanzien van het water, waar
mede hetzelve gebrouwen is, voor zoo verre dat uit
rivieren, of openlijke bronnen gefchept wordt, opdat
men wete, of hetzelve zuiver zij dan niet. — A m bti a n u s
fchrijft eene kwaadaardige ziekte, welke in 1669 ta
Lei]den omging, aan het gebruik van Bier toe, dat te
Wecsp van onzuiver water gebrouwen was (*). Ook
moet de Brouwer voor een man ter goeder naam en
faam bekend (taan, omdat men hem alle vertrouwen
moet
C*) Irciiie, 181.