Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 1S7 )
have getuigt: dat ,, als meisjes van een zwak lig-
„ chaamsgeftel rijkelijk Thee drinken, zij haar zeiven
,, bederven," en, zoo als unzek. er naar vva;irheid
bijvoegt , ,, ook haar .nageflaclit (*)." En dit des te
zekerder, daar het warme water aan de Thee datgene
ontrooft, hetwelke deze door hare vlugge welrieken-
de deelen aan het ligchaam kan mededeelen. Hierdoor
wordt nu derzelver uitputtend en verzwakkend ver-
mogen verhoogd, en worden de nadeelen des te ze-
kerder geboren.
Ik beken , men ontdekt alleen in enkeldc gevallen
deze nadcfelige gevolgen van de Thee en het warme
water, en men drinkt het zoo geheel algemeen. Maar
offehoon de gewoonte uit een aanhoudend dagelijks
gebruik opgewekt, er veel, ja, alles toe kan doen,
om deze fchadelijkheid te verzachten, en niet zoo merk-
baar te doen zijn, als zij den ongewonen wezen zou:
zoo heeft toch de ondervinding geleerd, dat dit geen
redenen mag opleveren, om zorgeloos in haar onbe-
paald gebruik te volharden: zij kan fchaden, en dus
moet zij, onder begunstigende omllandigheden, fcha-
den , hoe zeer wij dit niet zoo duidelijk merken ; mis-
fchien omdat wij de vcrfchijnfelen, uit haar gebruik
oorfpronkelijk, ons geheele leven door, ondervonden
hebben , en wij alzoo zonder dezelve geen gezondheid
kennen, daarom dezelve niet naar hare juiste waarde
beoordeelen, maar rekenen, als of deze lot derzelvc
ongekreukten toelland behoorde.
Gaarne evenwel fla ik her matig gebruik van niet te
fterk getrokkene Thee toe in ontlleking en koortfige
ziekten, alwaar de vochten verdund , overmatige hitte
getemperd en de fpanning der vaten verminderd moet
worden, en het opwekken eener zachte uitwaasfeming
dienstig is, en in zenuwachtige ongefteldheden. Ook
is zij den vermoeiden reiziger , den afgematten werkman
en die zich door letterkundigen arbeid uitgeput gevoe-
len, door hare zachte, zenuwprikkelende en vervro-
lijkende krachten, van veel nut; maar haar gebruik,
onmiddelijk na het nuttigen van vette fpijzen, moet
vooral vermijd worden.
Als een tak van handel is zij zeer gewigtig; als men
flechts rekent , dat Engeland alleen 's jaarlijks dertien
mil-
C*) Lc. L 2. 305. Zie OQk voltelen, diatribe, 98.