Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
■rwp

C 184 ƒ
TO DE van een Idein meisje, dat daar uit toevallen vair
vallende ziekte bekwam (*). Zij verdient alzoo met
bet grootfte regt ook een plaats onder de opwekkende
en tevens onder de vervrolijkende krampftülende en
zeniiwftreelende middelen. Zij immers was voor the us-
SINK het beste geneesmiddel in de onlijdelijkfte hpofd-
pijnen_(tU en hoe menigmaal ondervinden de vrouw-
tjes, in hare opftijgingen, fchrikken en andere zenuw-
toevallen, daar van niet eene uitmuntende hulp. Wel
is waar, zij worden verligt zoo lang zij Thee drin-
ken maar naderhand voelen zij de ongemakken, met
trillingen vergezeld en met een ckibbeld gevoel vau on-
vermogen gepaard, te rug k'eeren; edoch, deze hoeda-
nigheid heeft zij met alle verdovende vergiften, vooral
met het heulfap, gemeen, en het is alleen de bepaalde
hoeveelheid en de geringere gift, die deze aangename
gewaarwording verfchaft en dit opwekkend vermogen
oefent; terwijl eene groote gift, grootere krachten oe-
fent, door eene fterkere opwekking uitput, en alzoo
de nadeelige gevolgen te weeg brengt.
En het waren voorzeker deze aangename aandoenin-
gen , welke zij opwekt, die p e t i t , f r a n c i u s en
herrichen haren lof hebben doen bezingen, en
onzen Landgenoot c. bonte koe bewegen konden
liaar, hoe zeer overdreven, als een heilzame drank en
algemeen voorbehoedmiddel, gefchikt om een lang leven
te verkrijgen, op te geven (§3.
Wanneer wij verder overwegen , dat zelf de fterke
reuk der Thee zoo fchadeliik is , dat een koopman,
die honderd kiften Thee door de reuk onderzocht had,
den volgende morgen duizeligheid, hoofdpijn en alge-
meene krampachtige aandoeningen ondervond, met ver-
lies van de fpraak eu het geheugen, hetwelke hoe zeer
door
C*3 Med. Chirurg. Bibl. T. VII. f. 199.
Ct) Servand Civibus, XIII. 3. bl. loio.
Ci) Tractaet van het excellente Kruid 7"Ä^(f,'sHagci685.—
Dat -onze voorvaderen, waarfchijnlijk door omgekochte Artfen,
de Thee als een algemeen geneesmiddel, cn dienstig tot ver-
betering van het menfchelijfc geflacht zouden hebben doen aan-
prijzen , gelijk SINCLAIR vermoedt CLc. 126.) houde ik,
zoiider nader Heilig bewijs, voor een fehandelijken laster, welken
nationale hoogmoed misfchien alleen in flaat is te verzinnen.
Hunne menschlievende inftellingen bewijzen overvloedig , dat
zij nimmer voorwetens de beulen hunner medemcnfchen heb-
ben willen zijn.