Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page

C 4 )
üe volmaakt berekend was, daar zij, bchalvfcf^lictbuiten-
gewone en volledige onderrigt, welk zij, iii liaar ou-
ders liuis5 ontvangen had, ook", van Bet begin harer ei-
gene huishouding af, den arbeid zcVe--S'veriigt, en met
hare dienstboden gedeeld, maar den Listkeuken ,
als haar bijzonder welgevallig, uitgezonderd het ruwe
werk, meest alleen gedragen had.- '
Daar nu twee harer docl.iteren de nlaifchool zouden
verlaten , onT, pis werkzame'deelgenooten van de ouder-
lijke huishouding, op re treden, om hare ycrdere vorming
phianronder het moederlijke opzigtvt<e voltooijen , was
JOHANNA dadelijk bedacht op de"aTzonderlijke taak,
die thans voor hare rekening atleeu. kwam, om deze
nieisjes tot gefchikte huisvrouwen te vormen, vooral
omtrent de wijze , hoedanig dit ten meesten nutte, op de
bevartdijklte en tevens minst moeijclijke wijze, in te rig-
ten. liet gevolg' van deze ernltig ter liarte genomene
overweging was, hare dochters in het vak der huis-
houdkunde te onderwijzen, zoowel door het mededee-
len van hare, in djt vak, door eigene ervaringjverkre-
gene kundiglieden , als door haar dezelve, onder haar
pog, in dadelijke beoefening te doen brengen opdat
zij, zoov/el in het zelf uitvoeren, als in het doen uit-
voeren,dat is,in heï: bedureq van dienstboden , en in het
onderrigten van dezelven , de noodige kundigheden zouden
bezitten , en in Haat zijn, dezelve in beoefeningte kunnen
brengen. Waarom zij haar dan ook , beurtelings, in de
keuken en in de voorraadkamer, en aan het bcredden
yan de wasch, onledig hield.
Johanna tqch erkende, door befchouwing zoowel
nis door erv'aring, van hoe veel belang de vrouw voor
het huishouden is. En waarlijk, zij is er de ziel, de
koesterende verwarmende zon van, die hare weldadige
ilralen naar alle kanten uitfchiet, wanneer zij, met orde
cn vriendelijkheid , alles regelt; wanneer zij geene moei-
te ontziet; bij alles tegenwoordig is,en alles leven bij-
ajt. Dan immers vervult elk huisgenoot, ook de dienst-
bode zijnen pligt ; dan zijn zij onvermoeid in den
arbeid , en gaan in alles met overleg en fpaarzaamheid
te werk; eik komt den anderen met vriendelijkheid en
liefde te gemoet, en men maakt elkander het leven zoo
gangenaam als mogelijk is; terwijl de verzorgende huis-
vader het genoegelijke loon voor zijnen zuren arbeid met
iuii:ie teugen geniet, dewijl welvaart, gezondheid en
, . , . - . ^^^