Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 78 )
V.
ten en Aardappelen. Nimmer echter wordt zij tot
voedfel gebezigd, en fchijnt ook daarvoor'niet zoo zeer
beftemd te zijn, maar zij wordt alléén afgetrokken met
water, na voorafgaande roosting; het is derhalve alleen
het olieachtige deel, dat daarvan gebruikt wordt, terwijl
het meelachtige, waarin éigenlijk de voedfelllof bevat
is, zich even zoo weinig aan het water mededeelt,
als de voeafeldeelen van de zoo even genoemde fpij-
zen, en, uit dien hoofde, geheel verloren gaat.
Meerder aandacht verdient alzoo het opwekkend,
vervrolijkend en llaapwerend vermogen, dat de Koffij, afge-
trokken en gedronken zijnde, bezit, dat eenigermate den
"VVijn evenaart , cn daarom door de navolgers van
iiiAHOMED denzelven doet vervangen. Dit vermogen,
dat, prikkelende op het zenuwgellel, deszelfs aandoen-
lijkheid verhoogt, en den omloop van het bloed doei
verfnellen, maakt, dat het niet dan door eene herhaalde
gewoonte, die de aandoening van eiken prildcel , hoe
werkzaam ook, verflompt, fchadeloos kan gebruikt
worden; terwijl het altoos voor gevoelige menfchen,
vooral vrouwen en kinderen, bijzonder bij gewone of
buitengewone bloedvloeijingen, gevaarlijk is koffij ta
drinken. Ook alle foorten van zenuwachtige en hys-
terike toevallen heeft dezelve daarenboven opgewekt;
als: duizelingen, bezwijmingen, hoofdpijnen, hart-
kloppingen, trillinge der ledematen, beroerte, verlam-
mingen en zelfs den dood. (♦) Hoe nadeelig moet
niet alzoo het onmatig koffijdrinken geacht worden te
zijn! En van welk een belang is het dan voor onze Land-
genooten , bij welke het koffijdrinken zoo zeer gelief-
koosd is, daar tegen gewaarfchuwd te worden; ook
dan,en misfchien nog meer, wanneer men die zeer flap
afgetrokken drinkt, aangezien men alzoo de nadeelen,
welke de Koffij kan te weeg brengen , nog vermeerdert
met die, welke het verflappende warme water aan-
brengt, of daardoor doet vervangen.
Men heeft verfchillende foorten van Koffijboonen,
waarvan de Arabifche, die in het Koningrijk Temen ge--
teeld, in hare verfcheidenheden, de moederplant uit-
maken , de voornaamfle zijn. Deze, Mokkaboonen ge-
naamd , zijn klein , bleek geel, naar het groene hel-
lende , en "gelyken eenigzins naar kleine gedroogde Olij-
ven,
C*) Vergel. Nouv. Dict. de Medie, dt Cbir, etc. art. Cafi.