Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
' ( 158 )
,, uit fllc derzelver iets in den pot wierp, waSrin gcj
,, zodtn vleescli voor liet avondeeten gereed ftond,
,, en na deszelfs gebruilc in eenen zoo aanhoudenden
,, en geweldigen lach vervallen, dat het weinig (cheel-
,, de, of hij was door het lagchen en het fchateren
,, omgekomen." C) Julius alkxandrinus zag
te Trente, bij eene dame, iets dergelijks gebeuren (f^
en h e r f o r d t zag, in Spanjen, een reukwerker door
dezelfde oorzaak omkomen. (§)
Vermits nu de Saffraan in de huishouding meer uit
weelde en gewoonte, dan wel uit noodzakelijheid ge-
bruikt wordt, zoo kan de voorgefteldebehoedzaamheid
gemakkelijk plaats vinden. •— Om dergelijke ongevallen
le vermijden, moet een volwasfchen mensch , indien
hij al voor eene enkele keer, Saffraan wil of moet ge-
bruiken , nooit meer dan eene hoeveelheid van vijftien
greinen daar van, ten dien einde, -nemen.
Ook vermijde men het flapen in de nabijheid van
Saffraan, die, ongefloten, bewaard wordende, zijne
vlugge,bedwelmende deeien den omringenden dampkring
kan mededeelen. Zekere agabus lliep te Pifaurus
op twee zakken Saffraan(lierf dienzelfden nacht.
Aldus hebben wij, na vooraf door voorbeelden te hebben
geftaafd, de nadeelige gevolgen, welke het gebruik van
Specerijen voor Ruropecrs na zich fleept, wij erkenen het,
eene voorzigtigheid aangeraden, welke zeer na aan het ge-
heel afraden grenst: want offchoon die kruiderijen voor
de bewoners der heete gewesten ongemeen nuttig zijn,
omdat zij door hare prikkeling de veerkracht der deelen
herltellen , welke de warmte der luchtftreek verzwakt;
het bederf in de vochten en bloedmenging weörftaan ,
dat door de berooving der fijnere vloeiftoffen, en de
tragere rondvoering door verzwakte vaten, zoo ligt ge-
boren wordt; zoo ook de vermogens en werkzaamheden ^
vpclke, uit hoofde van de overmatige hitte des damp-
krings kwijnen, door eenen geëvenredigden prikkel op-«
'wekt , welken de wijze Schepper der natuur daarom
zoo overvloedigliik aan die Itreken heeft gefchonken:
zoo is de toepasfing daarvan op onze koude , noordelij-
ke gewesten en vochtige luchtgefteldheid geheel om-
gekeerd. Wij, immers ,deelen door het gebruik van die
vreem-'
C*) In Dioscor. (t) Hoffi^an de Med. offic. 228.
C5) Crocologia. p. jS. DtoHtri