Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
OVERZIGT. vir
Doch als nu wordt de aandacht bepaalt tot die Keultenge-
reedfchappen, wellte of uit metalen en mijnftoffen worden
vervaardigd, of aan en omtrent dewelken daar van eenig
gebruilc wordt gemaakt; en zoo wordt nu, in de eerste
piaats, gefproken over het Koper, en het gevaarlijke daar
van, vooral bij onoplettenheid, uit onzindelijkheid gebo-
ren. Waarnemingen, voorbeelden, en raadgevingen , in onder-
fcheidene opzigten , worden bier medegedeeld, bl. 162—166-
HetTï« volgt in deze befchouwingen en raadgevingen het Koper
op; dit het Lood, door deszelfs ligt ontbindbaarheid , (gebezigd
zijnde tot goten en andere werktuigen tot het ontvangen ea
btwaren van water^ zoo zeer gevaarlijk ; bij en in de ver-
handeling waar over eenigzins uitvoerig wordt gefproken
over het vertinnen van koperen vaatwerk, en aangetoond»
dat ook dit zelfs niet genoegzaam beveiligt, tegen de ont-
binding van het Rottekruid, zoo wel in Tin als Lood aan-
wezig, ... . bl. 166-170.
Ook over het verglaasd /tardenwerk wordt gefproken, als
daarom mede gevaarlijk, overmits de grondftof van het
verglaasfel Lood en andere metaalftof is: en worden ook
daaromtrent nuttige waarfchuwingen gegeven, bl.170—172.
Eene afzonderlijke en
IV. Afdeeling wordt nu gewijd aan de in onze huishoudin-
gen, meest gebruikelijite dranken: i. Het Water op zich.
zeiven. 2. De Koffij. 3. De Thee. 4, Het Dier; alle drie
dranken, welke door middel van water worden toebereid.
5. De Wijn. 6. De Azijn, 7. De Brandewijn , enzv. 8. De
Chocolade. ... . . . bl. I73.
Opzettelijk, uitvoerig en onderfcheidend wordt nu gehan-
deld 1. over het Water, en de zorgen, welke bij deszelfs
gebruik behooren in acht te worden genomen, om zich tegen
ongeftc-ldheden en ongezondheid te hoeden, bl. 173—(77.
8. De Koffij ,of wel de Koffijboon , wordt daarop in haren aard ,
eigenfchappen .voor- en nadeelen, befchreven. bl. 177—»79.
3. De Thee, hier op volgende, nog meer uitvoerig, zoo tea
aanzien van hare hoedanigheid en foorten , als geneeskun-
dige krachten. Meteen gefproken over het fchadelijke
van veel warm water te drinken, hetwelke door een over-
vloedig gebruik van Koffij en Thee gefchiedt. bl, 179—188.
Als nu wordt 4 het Bier, in deszelfs verlchiüende hoofdfocr-
ten, en in deszelfs nut en nadeel befchouwd. bl, 188—190.
Hier op volgt 5, de Wijn 5 welks bereiding met een enkel woord
wordt bedacht; gelijk ook deszelfs verfcheidenheden, zoo
.als die in de burger-huishoudingen, bij ons, meest bekend
en in gebruik zijn; en ten aanzien van het gebruik der
Wijnen (waarbij ook de Most gedacht wordt) worden .nan-
merkingen en raadgevingen medegedeeld; en opzettelijk
gewaarfchuwd voorzigtig te zijn bij het gebruik van ge-
meene Wijnen, ten aanzien der vervalfingen met loodfuiker.
Waar bij nog kortelijk gedacht wordt aan den Aalbesfen.
wijn.