Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
< iüB >
opdat door haar gebruik en door haar zagt losmä-
,, Ivcnd vermogen, de verftoppingen ontbonden en de'
,, lloiFen uitgedreven worden, welke in den zomertijd
,, vergaderd waren." (*J Het is dus van het grootlte
nut een rijl^elijk , hoezeer matig, gebntik van dezel-
ve te maken. De tot inftandhouding onzer gezond-
heid gedekte tafel bevatte dus ten allen tijde, de rijpe
cn gave vruchten , welke het jaargetijde aanbiedt. Men
zorge vooral, dat dezelve, welke zij dan ook mogen
zijn, hetzij aan Boomen of Heesters, aan Struwellen
of Planten groeijende, haren vollen wasdom bereikt, en
hare behoorlijke rijpheid verkregen hebben ; anders
zijn zij even zoo nadeelig, als wij haar voordeelig
genoemd hebben. Ten dezen aanzien behoort de grooï-
Ite naauwgczetheid in het werk gefield te worden.
Minder echter zal dezelve wel behoeven te worden aan-
bevolen, ten aanzien van die vruchten, welke in ei-
gen hof cn tuin groeijen en dus door eigen hand of
onder eigen opzigt geplukt of ingezameld worden, dan
ten aanzien van die , welke op de markten, in fruit-
huizen, of van uitventers aan de deuren,gekocht wor-
den* Zoo behoort onder anderen die naauwgczetheid
te worden in acht genomen, omtrent de Kersfen en
Pruimen , en vooral omtrent deze laatstgenoemden,
waar van jaarlijks eene menigte volgeladene fchepen naar
Bolland komt; welke vruchten alle onrijp geladen worden ,
opdat zy door het broeijen in de Schepen niet zouden
bederven (dat voorzeker gebeuren zou , bijaldien zij rijp
geplukt en geladen werden) maar daarentegen de behoor-
.. iijke, nog ontberende , murwheid verkrijgen en alzoo
i' eetbaar kunnen worden. Dat zulk onrijp Ooft nadeelig is
voor onze gezondheid behoeft naauwelijks eenig betoog:
hare onvolmaakte toeftand geeft genoegzaam aanleiding
tot dit denkbeeld, hetgene de fcherpte van het zuur,
dat zij bezitten , den eter dadelijk doet vermoeden,
en de rijpe ervaring bevestigt. "Gekookte zure Prui-
men veroorzaakten ritt er een brandend zuur iix
de maag of de fode. (f) En waarlijk winden, op-
fpanningen, zuur, maag en buikpijnen, bord, buik
cn persioopen zijn daarvan de niet ongewone gevolgen;
tervvijl kinderen daarvan dikke buiken, blecke aange--
zigten, eene geheele werkeloosheid van gefiel , ver-
ftop-
, (») Lc. III. 479- Sp. Ct> Merbona p. 30,
■ï