Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
V i


C 88 )
dc gewone hulnmiddelen zijn geweest. Hoe nadeelig
dit der gezandheid zijn kan, valt ligteliik in het oog,
Daar liet doel hier van alleen is, het meel eene meer-
dere zwaarte te geven, zoo kan eene vergelijking door
gewigt en maat tevens de ondeklter dezer Icliandelijke
bedriegerij fijn, Somwijlen zou men zelfs (oflchoon het
naauwlijks geloovenswaardig is) tot deze vervalfching loodt
wit zien gehruikeU, waar door het meel waarlijk vergif-
tisd vvordt. Dr. tiiun heiig y.ag op eene reize naar
Xaati (Ie. Goede Hoop twintig perfonen , die pannekoeken
van^zulk meel gegeten hadden, op den oever des doods j
de Doctor zelf werd daar ziek van; leed aan zware
brakingen met kolijkpi.jaen; het tandvleesch begon op
te zwc'll n eii er volgde eene hevige kwijling (♦).
Het Brood, dat een zoo algemeen bemind en ge-
zond vQcdfel voor het geheele menschdom uitmaakt,
zij daarom altijd behoorlijk ^gest. Elkeen herinnert zich
voorzeker het onaangename , wanneer bijzondere om-
ftandighedrn het zelve geheel ongegest, of kwalijk ge-
rezen hebben doen gebriiiken. en hoe het als een fteetx
in de maag lag. •— Het zi-j, daarenboven, -wel gaar ge-
bakken, anders is de onverteerbaarheid van het meel
geenszins verbeterd , en het wordt des te moeijelijker
verteerd,hoe raauwer en hoe minder doorgebakken het-
zelve is : de dikfte brooden of koeken zijn hier aan,
gelijk van zelfs fpreekt, het meest onderhevig. HisT
puit, dat is. tweemaal gebakken brood, heeft hier geen
(leel aan en is daarom het gezondfte. ' Welke rampzali»
ge gevolgen (leepte niet het eten van niet behoorlijk
bereid en niet regt gaar gebakken brood in Napels na
zich (t; Verder moet het van zuiver meel zijn toe-
bereid , en alle zemelen uit het zelve geweerd wezen:
want de zemelen i die geen voedend vermogen hoege-
naamd bezitten, verhoogen de moeijelijkheid ter vcrtee-
ring . zonder het doel daar van te verfterken. Zij ver-;
hinderen daarenboven de behoorlijke dooreenwerking,
'de
Vergelijk T>etnfche. Bibliothek, 38 th. f. 450. — Zou
her verfcoopen van meel bij de maat en niet bij het gewigt ^
hier tCK'en geen voorbehoedfel kunnen opleveren ? Zou dan
niet ten miiisten de vervalfching met die zwaarwegende ftof-
fen , die loch meer in de fehaal aanbrengen dan de maat vul-
len, fpoeJiser in het oo!^ loopen?
(^t) Sar co ne, Cefchichte Neapolitau. Krankheit. p. 28.