Boekgegevens
Titel: Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Auteur: Fortanier, A.P.
Uitgave: Amsterdam: G.L. Funke, 1869
[S.l.]: Loman, Kirberger & Van Kesteren
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 295 B 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206389
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Azië, Geschiedenis: geschiedenis van Amerika
Trefwoord: Nederlandse koloniën, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Vorige scan Volgende scanScanned page
66
regelen van voorzorg genomen; eenige schepen, aan de Compagnie
of aan particulieren behoorende, op den modder gesleept en vernield,
het kasteel werd gewapend, wachtposten werden uitgezet en premiën
uitgeloofd voor het nemen van vijandelijke schepen. De Engelschen
deden wel hier en daar landingen aan de kust om zich van gevo-
gelte, versch vleesch en groenten te voorzien; maar reeds na 3
maanden vertrok het eskader, ten gevolge van groote sterfte onder
de matrozen, nadat vooraf alle gebouwen en pakhuizen op het eiland
Onrust en op andere eilandjes der baai vernield, de batterijen ver-
woest, en molens, werven, ja zelfs de fraaie kerk in een puinhoop
verkeerd waren. Hiermede was dit dreigende gevaar afgewend en
de blokkade opgeheven; maar ofschoon er vrij wat stoffelijke schade
geleden was, het zedelijk voordeel was duidelijk zichtbaar. De in-
landsche vorsten waren ons trouw gebleven en hadden zich door
de verschijning der Engelschen niet tot opstand laten verleiden,
niettegenstaande verscheidene onder hen daarbij, als schuldenaars
der Compagnie, groot voordeel zouden gehad hebben. Het vertrou-
wen op de inlandsche soldaten was versterkt; en de vrees voor de
Engelschen, zoo groot bij hunne eerste verschijning, had voor meer-
der zelfvertrouwen plaats gemaakt. Het Uitvoerend Bewind der
Bataafsche Eepubliek verhief van overstraten tot den rang van
Luitenant-Generaal, als belooning voor de uitstekende diensten door
hem bewezen, door de beveiliging der kolonie en de handhaving
van alle bestaande handels- en regeeringszaken.
De kolonie mocht zich echter niet lang in zijn bezit verheugen.
Hij stierf reeds in het volgende jaar en werd tijdelijk opgevolgd
door siEBERG, een man wel van kennis en doorzicht, maar van eeu
heerschzuchtig en geldgierig karakter. Zijn leeftijd deed hem al
spoedig zijn ontslag vragen, dat hij evenwel eerst in 1804 ontving.
Tijdens zijn bestuur ging ook het eiland Ternate in de macht
der Engelschen over, en waarschijnlijk zouden zij wel eene ver-
nieuwde poging op de overige bezittingen hebben gewaagd, zoo niet
de vrede van Amiens was gesloten geworden. Door het wijs beleid
van onzen afgezant bij dien vrede, scuimmelpenninck, kregen wij
al de veroverde bezittingen terug, behalve Ceylon, de plaats van de
echte kaneelteelt en de parelvisscherij, en moesten de Tafel- en
Samonslaai aan de Kaap tot vrijhavens verklaard worden. De terug-
gave had eerst plaats in 1803; maar van de veroverde schepen
werd niets teruggegeven.