Boekgegevens
Titel: Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Auteur: Fortanier, A.P.
Uitgave: Amsterdam: G.L. Funke, 1869
[S.l.]: Loman, Kirberger & Van Kesteren
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 295 B 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206389
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Azië, Geschiedenis: geschiedenis van Amerika
Trefwoord: Nederlandse koloniën, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Vorige scan Volgende scanScanned page
63
oorlogen hadden er plaats, waarin de overmacht der slaven
het onmogelijk maakte om ze te bedwingen, zoodat er eindelijk
niets anders overschoot dan een vergelijk met hen te treffen.
Dit gebeurde. De Gouverneur ceommelik bespeurde bij de Mar-
rons eene neiging tot onderhandelen, en maakte hiervan gebruik
om met een paar negerstammen, de Aukas en Saramaccas, een
verdrag te sluiten; hunne onafhankelijkheid werd erkend, een
jaarlijksch geschenk in krijgsvoorraad beloofd en bepaald, dat
zij de voortaan wegloopende slaven zouden uitleveren; met
niet meer dan 5 of 6 personen te gelijk in de stad komen, en
hunne bemiddeling bij de overigen aanwenden. Maar door-
dien de vooruaamste grief, het mishandelen der slaven op de
plantages, niet ophield, braken er gedurig weer geduchte opstanden
en nieuwe oorlogen uit, totdat eindelijk een leger van 1200 man
(1772—1775) hen geheel over de grenzen der kolonie verdreef.
Wederom werkte dit ongunstig op den toestand der planters, die
eindelijk, om zich uit den nood te redden, geld opnamen tegen on-
derpand hunner bezittingen; ook keerden zij niet meer op de plan-
tages, die zij door een' directeur lieten besturen, terug, maar gingen
in het vaderland wonen. Hierdoor is de kwaal nog verergerd en de
herstelling hunner welvaart onmogelijk gemaakt. Alleen St. Eusta-
tius, waar zich handelaars uit de meeste landen van Europa hadden
neergezet eu dat als het ware eene stapelplaats was geworden, ver-
keerde in een kennelijken staat van bloei, terwijl de familie van
AEKSSENS haar aandeel in de Societeit van Suriname in 1770 aan
de stad Amsterdam verkocht.
Noodlottig was voor de W. I. Compagnie de oorlog met Enge-
land waarin wij in 1780, zoowel door de onvoorzichtige handelwijze
van eenige Amsterdamsche kooplieden, als door het verzuim om
tot het Neutraliteitsverbond toe te treden, gewikkeld werden. Hon-
derden van Engelsche kapers zeilden terstond uit, en 200 koop-
vaardijschepen met eene waarde van 15 millioen, vielen bin-
nen het jaar in hunne handen. Niet beter ging het in de bezittin-
gen. Wel waren Suriname en Cura^ao gewaarschuwd en in staat
van verdediging gebracht; maar St. Eustatius, waar de Noord-
Amerikaansche kapers zich van allerlei behoeften voorzagen, viel
met ruim 150 koopvaardijschepen, 3 millioen aan gereed geld eu een
grooten voorraad van goederen, in handen van den Engelschen
Admiraal uodney. Deze liet echter de Nederlandsche vlag van het