Boekgegevens
Titel: Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Auteur: Fortanier, A.P.
Uitgave: Amsterdam: G.L. Funke, 1869
[S.l.]: Loman, Kirberger & Van Kesteren
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 295 B 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206389
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Azië, Geschiedenis: geschiedenis van Amerika
Trefwoord: Nederlandse koloniën, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Vorige scan Volgende scanScanned page
59
Vieira, die den naam verkreeg van Bevryder van Brazilië, werd in
eereposten geplaatst, en de Nederlandsche bevelvoerders, wien men
de schuld gaf van het geleden verlies, werden bij hunne komst in
het vaderland gevangen gezet, doch later vrijgesproken.
Na het eindigen van den eersten Engelschen oorlog, deden de
Algemeene Staten nog wel eene poging om Portugal vrees aan te
jagen, door wa.ssenaar en de rijyter met eeue vloot naar TAs-iaf/on
te zenden en de teruggave van Brazilië to eischeu; doch de
koning nam zijne toevlucht tot onderhandelingen, die lang duurden.
En toen 7iu in 1059 do oorlog met Zweden uitbrak, en jan de witt
inmiddels vrijen handel voor onze natie op Brazilië had weten te
verwerven, werd eindelijk te 's Gravenhage in 1661 de vrede geslo-
ten. Deze bevestigde den vrijen handel en de vrije vaart op Bra-
zilië en Afrika, terwijl godsdienstvrijheid verleend, het veroverde
geschut van het Ttecif aan de Compagnie teruggegeven, en aan het
Nederlandsche Gemeenebest eene som van 8 millioen als schade-
vergoeding uitgekeerd werd.
Tnmiddels had de Compagnie hare koloniën in Noord- en Middel-
Amerika niet verwaarloosd, en waren deze zoozeer in bloei toege-
nomen en zoo voordeelig geweest, dat men beweerde dat hare be-
langrijkheid, tegen de voordeelen die de Oost-Indiën afwierpen, konde
opwegen. In de herhaalde oorlogen met Engeland werden de kolo-
niën beurtelings door de Engelschen veroverd eu door de onzen
onder de ruyter hernomen. Tn 1667 vermeesterde eene Zeeuwsche
vloot Paramaribo voor de Staten van Zeeland, en hernam Essequeho,
Berbice, Tabago en St. Eustatius-, bij den vrede van 1667 werd ech-
ter Nieuw-Nederland door ons aan Engeland afgestaan, terwijl Suri-
name in ons bezit bleef. Maar de geldelijke toestand der Compagnie
was door dit alles treurig geworden. Eeeds sprak de Baad van
Negentienen van verkoop harer bezittingen en van haar octrooi, daar
zij haren rentelast niet langer kon dragen. En ofschoon de Regeering
alles aanwendde om haar in staud te houden; haar den zouthan-
del op St. Ubes overliet en Nieuw-Nederland weder onder haar be-
stuur bracht'), niets mocht baten. Daarop werd in 1674 de Com-
pagnie ontbonden; hare schuld, ten bedrage van 6 millioen, tot 30,
het kapitaal der deelhebbers tot 15 pCt. verminderd en haar octrooi
opgeheven. Daar echter geen geld voorhanden was om iets te be-
') Dit werd In 167i weder aan .^n^ctonii afgestaan bij den vrede van Westminster.