Boekgegevens
Titel: Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Auteur: Fortanier, A.P.
Uitgave: Amsterdam: G.L. Funke, 1869
[S.l.]: Loman, Kirberger & Van Kesteren
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 295 B 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206389
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Azië, Geschiedenis: geschiedenis van Amerika
Trefwoord: Nederlandse koloniën, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Vorige scan Volgende scanScanned page
58
lengcl; maar reeds vóór het einde vau 1645 was geheel Brazilië
in 's vijands macht, en bezat de Compagnie aldaar nog slechts het
Becif met een paar onbeduidende plaatsen i). In het vaderland
talmde men met het uitzenden van hulp, zoodat ook het Recif
groot gevaar liep. Eerst iu 1646 daagde de vloot tot ontzet op
en keerde de kans weer ecnigszins in ous voordeel. Maar de regee-
ring van Portugal, die openlijk hare afkeuring over de stappen van
viEiBA te kennen gaf, doch heimelijk de opstandelingen aanmoe-
digde en ondersteunde, deed de behaalde voordeden verloren gaan.
Deze dubbelzinnige houding van het Portugeesche hof was oorzaak,
(lat de Algemeene Staten en de Stadhouder eerst verlof gaven om
ieder als vijand te behandelen, die de W. I. Compagnie afbreuk
zocht te doen; het octrooi der Compaguie werd verlengd voor den
tijd van 25 jaren ; de 15 tonnen gouds door de O. I. Compaguie
voor dc verlenging van haar octrooi gestort, werden aan de West-
Indische tot ondersteuning gegeven, en eene aanzienlijke scheeps-
macht onder witte cornsz. de with tot hulp afgezonden. Dit alles
scheen gunstig te zullen werken. De verkregen bijstand boezemde
ontzag in, en eenige voordeeleu werden behaald. Maar toen de
Portugeesche koning op nieuw allerlei vijandelijke handelingen
pleegde, en de bevelhebbers in Brazilië ouderling zoozeer verdeeld
raakten dat zelfs de with zonder verlof en tegen zijnen last
naar het vaderland vertrok, werd in 1650 de oorlog formeel aan
Portugal verklaard, en aan de O.- en W.-Indische Compagniën ver-
lof gegeven om de Portugeezen overal, tot zelfs in Europa te be-
strijden. Ware de Eepubliek niet tegelijkertijd bedreigd geweest
door een' oorlog met Engeland, dan had zij hare vloten tegen Por-
tugal kunnen gebruiken. Nu echter had zij die in Europa, noodig;
en hiervan maakte het Portugeesch bestuur gebruik om in 1654
eene sterke vloot naar Brazilië te zenden. Deze bemachtigde weldra
het Recif, dat na moedigen weerstand onder voN schkoppe zich
overgaf; de ontruiming der overige sterkten was hiervan het ge-
volg. Zoo hadden dan nu de Nederlanders geen enkel punt van
hunne vroeger zoo uitgebreide bezittingen in Brazilië meer over.
De Hollanders die er nog waren, werden naar Nederland gezon-
den, maar het geschut en de ammunitie bleef in 's vijands macht.
') Zelfs Maurits-stad was reeds in de macht der Portugeezen onder vieir.v's
aanvoering.