Boekgegevens
Titel: Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Auteur: Fortanier, A.P.
Uitgave: Amsterdam: G.L. Funke, 1869
[S.l.]: Loman, Kirberger & Van Kesteren
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 295 B 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206389
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Azië, Geschiedenis: geschiedenis van Amerika
Trefwoord: Nederlandse koloniën, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Vorige scan Volgende scanScanned page
57
vooral door geschriften, waarin hij de misslagen der W. I. Com-
pagnie aanwees, de middelen aan de hand om meester van het ver-
kregene te blijven. In 1647 bood men hem dan ook nogmaals de
betrekking van Gouverneur-Generaal aan; maar hij bedankte. Om
zijne groote verdiensten wordt hij de Amerikaan genoemd. Jteu ver-
wijt hem dat hij minder verdraagzaam werd jegens dc Katholieken
en Joden, die er in groot aantal woonden ; ook beschuldigt men
hem van te groote gestrengheid in de onderworpen landstreken j
maar men vergete niet, dat er veel gedaan moest worden tot hand-
having van het Nederlandsch gezag; en dat de Gouverneur-Gene-
raal gedurig stellige bevelen van de Algemeene Staten ontving, die
hij moest uitvoeren, en waarvan dus zijne maatregelen waarschijnlijk
het gevolg zijn geweest.
3.
Achteruitgang der West-Indische Compagnie tot aan hare
ontbinding in 1674.
Thans had de "W". I. Compagnie haren hoogsten trap van bloei
bereikt. Na het vertrek van johan maurits deed de Hooge Eaad
wel wat hij kon om in zijn' geest te blijven handelen; maar de
beperktheid der middelen waarover het bestuur te beschikken had;
de weinige hulp die men zoowel aan geld als aan krijgsmacht en
levensmiddelen uit het vaderland ontving, en vooral de woelin-
gen der Portugeesche planters in de kolonie verijdelden dit geheel
en al. Er ontstonden bedenkelijke samenzweringen en opstanden
waarvan zekere vieira de ziel was; en de soldaten, geene betaling
of onderhoud ontvangende, bedreven de grofste buitensporigheden.
Word wel door de Algemeene Staten, in 1645, een nieuw bestuur
voor Brazilië tot stand gebracht waarbij één hunner tot Voorzitter
benoemd werd; wel werd aan de Compagnie een voorschot in geld
gedaan, en vrijheid gegeven om manschappen, levensmiddelen en
krijgsvoorraad, aan de Eepubliek behoorende, te gebruiken ; wel wer-
den er pogingen aangewend tot eene vereeniging der beide Com-
pagniën voor Oost- en West-Indië en toen deze mislukten, aan
de laatste haar octrooi voor korte en ongelijke tijdperken ver-