Boekgegevens
Titel: Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Auteur: Fortanier, A.P.
Uitgave: Amsterdam: G.L. Funke, 1869
[S.l.]: Loman, Kirberger & Van Kesteren
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 295 B 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206389
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Azië, Geschiedenis: geschiedenis van Amerika
Trefwoord: Nederlandse koloniën, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Vorige scan Volgende scanScanned page
49
uit vijf afdeeliugeu of Kamers t. w. die van Amsterdam, van Zee-
land, van de Maas (voor Rotterdam), van het Noorder Kwartier (voor
Hoorn en Friesland) eu van Groninger Stad en Land. De Raad der
Negentienen zou beurtelings zittiug houden te Amsterdam en te Mid-
delburg, in de eerste stad zes, in de andere twee jaren. Hij zou
bestaan uit acht leden der Kamer Amsterdam, vier uit Zeeland en
twee uit elk der overige Kamers, terwijl de Algemeene Staten het
negentiende lid aanwezen. Alle zes jaren moest de Compagnie
openlijk rekening en verantwoording doen, en niet meer dan tien
pCt. aan de deelhebbers uitkeereu. Eindelijk werd haar ver-
gund ook aandeelhouders te nemen in die provinciën waar geene
Kamer bestond, waardoor haar maatschappelijk kapitaal weldra tot
18 millioen Gulden aangroeide.
Verdeeldheid van gevoelen onder de Bewindhebbers, over de meest
geschikte plaats tot vestiging, was oorzaak dat eerst in 1623 eene
sterke vloot werd uitgezonden onder willekens en piet hein, die
in het volgende jaar, onder goedkeuring der Algemeene Staten, San
Salvador veroverde eu daar grooten buit maakte. De vloot verdeelde
zich daarop in tweeën, ten einde ook op de West-Indische eilanden
en op de kust vau Afrika vaste punten te vermeesteren. San Sal-
vador, waar eerst van doiith en later allart schouten en zijn broe-
der wiLi.em als Bestuurders optraden, bleef echter niet lang in onze
macht. Onder het bestuur toch vau den laatsten, werden hier de-
zelfde misbruiken gepleegd als in de Oost-Indiën. De hebzucht en
losbandigheid van schouten sloeg tot alle ambtenaren over; schat-
ten, die aau de Compagnie behoorden, werden haar ontstolen; het
recht werd vertrapt; den krijgslieden hunne soldij niet uitbetaald,
en zulk een geest van wrevel en verslapping van krijgstucht
gewekt, dat de kolonie gemakkelijk kon verloren gaan. Dit gebeurde
ook zeer spoedig. Eene groote Spaansche vloot, onder mendoza, ver-
scheen in 1625 voor de Allerheiligenbaai, vermeesterde 17 rijk ge-
ladene schepen en sloeg het beleg voor de stad. Slechts twee da-
gen werd zij verdedigd, eu hoewel men wist dat er eenejvloot onder
hendriks, in allerijl uitgerust, tot ontzet in aantocht was, gaf de
lafhartige Bevelhebber kyff, die den gewetenloozen schouten was
opgevolgd, de stad in de grootste verwarring over, op voorwaarde
van vrijen aftocht voor de bezetting. Deze keerde naar het vaderland
terug, waar sommige bevelhebbers gevat en ter dood veroordeeld
doch begenadigd werden.