Boekgegevens
Titel: Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Auteur: Fortanier, A.P.
Uitgave: Amsterdam: G.L. Funke, 1869
[S.l.]: Loman, Kirberger & Van Kesteren
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 295 B 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206389
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Azië, Geschiedenis: geschiedenis van Amerika
Trefwoord: Nederlandse koloniën, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
toe aau oldenbarnevelt. Deze had reeds lang te voren, met zeke-
ren willem asselinks van Antwerpen, de wenschelijkheid daarvan
besproken en de grondslagen voorbereid; doch tijdens de onder-
handelingen over, en in de eerste jaren van het .Twaalfjarig Be-
stand kou ussELiNKs de toestemming der Staten niet verwerven, omdat
zulks uit den aard der zaak gelijk zou staan met eene hernieuwde
oorlogsverklaring aau Spanje ')• Tegen den tijd evenwel dat het
Bestand ten einde liej), waren de beginselen vastgesteld; en, door de
voordeelen die de O. I. Compagnie had verworven, uitgelokt, werd op
nagenoeg gelijke grondslagen, het plan tot oprichting eener W. I.
Compaguie tot stand gebracht. Nog vóór den afloop van het Bestand,
in Juni 1621, verleenden de Algemeene Staten haar een octrooi voor
den tijd van 24 jaren. Daarbij werden haar by na dezelfde rechten toe-
gekend als aan de O. I. Compagnie. Zij mocht den alleenhandel
bezitten op de kusten vaji Afrika, van den Kreeftskeerkring, tot aau
de Kaap de Goede Hoop, en op de eilanden tusschen Afrika en
Amerika gelegen; in Amerika van het zuiden van Terre-neuve tot
aau de straat van Lemaire; door deze straat en die van Magellaan
in de Zuidzee, langs de geheele westkust van Amerika, en op de
Zwiderlanden tusschen Nieuw-Guinea en de Kaap. Haar werd de
Souvereiniteit over die streken toegekend; doch de beuoodigde
krijgsmacht zouden de Algemeene Staten leveren. Deze moesten
de helft in hare winsten genieten, uithoofde van eene subsidie uit
's Lands kas van 2 ton 's jaars, die haar gedurende vijf jaren verleend
werd. "Wijders zouden de Staten, bij eiken oorlog van aanbelang, 20
schepen tot ondersteuning der Compaguie verleenen, mits deze er
evenveel bijvoegde.
De inrichting der Compagnie was nagenoeg gelijk aan die der
Oost-Lidische; slechts was zij op weelderiger voet ingericht. Zoo
waren er 74 Bewindhebbers tegen 60, een inlegkapitaal van iVs
mill. tegen 6% mill. in de Oost-Indische; een uitvoerend bewind
van negentien in plaats van zeventien personen. Zij zou bestaan
') Het was juist oldenbaknevelt, die, uit zucht om den yrede met Spanje te,
bevorderen en later te bewaren, een tegenstander werd van de oprichting der W. I.
Comp, die hij alleen vóór het openen der vredes-onderhandelingen wenschelijk heeft,
geacht. Hij wendde daartoe al zijn' invloed bij de Staten aan. en wist de oprichting
te verhinderen. Eerst na zijnen dood, toen zijtie partij gevallen was, heeft de tegen-
partij haar doorgedreven.