Boekgegevens
Titel: Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Auteur: Fortanier, A.P.
Uitgave: Amsterdam: G.L. Funke, 1869
[S.l.]: Loman, Kirberger & Van Kesteren
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 295 B 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206389
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Azië, Geschiedenis: geschiedenis van Amerika
Trefwoord: Nederlandse koloniën, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
de heerschzucht van den eersten reeds veel geleden had, geheel
verbroken. Eigenmachtig toch verving hij den voormaligen Gou-
vernenr van Ceylon, van de graafk, die uitdrukkelijk door Bewind-
hebbers als vierde Lid der Staats-Commissie was aangewezen, door
Ar.tino's schoonzoon sieberg, waardoor diens partij op nieuw overwegen-
den invloed verkreeg. Zware misdrijven werden weinig of niet gestraft.,
geëischte verbeteringen niet ingevoerd, zelfs de bevolen vrije handel voor
particulieren op Batavia, enz. (bl. 40) op de willekeurigste wijze ver-
hinderd.
Terwijl dit alles in Indië voorviel, was de Stadhouder, door de
omwenteling van 179.5, naar Engeland geweken. Hier had hij, van
fle aangeboden hulp gebruik makende, nit Kew eene proclamatie
uitgevaardigd, waarbij allen bevelhebbers in de Nederlandsche kolo-
niën werd aangeschreven, om de Engelsche troepen en oorlogsche-
pen overal toe te laten, ze te beschouwen als troepen en schepen
van eene mogendheid waarvan wij bondgenooten waren, en die
kwamen om te beletten dat de koloniën door de Franschen werden
genomen. Van deze proclamatie voorzien, kwam de admiraal el-
phinstone met 9 schepen aan de Kemp, waar de Gouverneur sluys-
kkn ze afwees met de verklaring, dat hij dit geschrift, als gegeven
in oorlogstijd en in een vreemd land, niet als geldig kon erken-
nen. Hij maakte toebereidselen tot verdediging; maar door ver-
keerde maatregelen, vooral te weeg gebracht door de verleidelijke
taal der Engelschen, en bovenal door zijne onbekwaamheid,
werd de verdediging uiterst zwak gevoerd. Reeds 3 maanden na
de aankomst van elphinstone ging de kolonie na een kleinen strijd
aan de Engelschen over, die haar wel is waar tijdelijk in bezit na-
men, maar nu de gelegenheid verkregen om al den rijkdom en het
gewicht dezer aanzienlijke bezitting te leeren kennen. Trouweloos
liandelden zij ook na de capitulatie; want de bezetting, die
vrijen aftocht had bedongen, werd met geweld gedwongen in
Engelschen dienst over te gaan. Bij het sluiten van het verdrag
vau overgave was voor de belangen der kolonisten weinig zorg
gedragen.
Van hier vertrok elphinstone in 1796 naar den O. I. Archipel,
waar reeds eene andere Engelsche vloot, onder rainier, bezig was de
buitenbezittiugen aan te tasten Achtereenvolgens gingen deze alle
verloren, eerst die op het vaste land; daarna Ceylon, dat op schan-
delijke wijze, zonder eenigen strijd werd overgegeven; — vervolgens