Boekgegevens
Titel: Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Auteur: Fortanier, A.P.
Uitgave: Amsterdam: G.L. Funke, 1869
[S.l.]: Loman, Kirberger & Van Kesteren
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 295 B 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206389
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Azië, Geschiedenis: geschiedenis van Amerika
Trefwoord: Nederlandse koloniën, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
tot opleiding van predikanten; Het twee Hervormde kerken bouwen,
eene in de stad, door vrijwillige bijdragen; de tweede, eene kapel,
in het kasteel, die door van diemkn zeiven bekostigd, en met eenen
marmeren vloer, door hem uit Holland ontboden, voorzien werd,
maar waarvan hij de voltooiing niet mocht beleven ')• Hierdoor
werd haar weldra de naam gegeven van Koningin van het Oosten,
en werd de Tijgergracht o. a. als prachtig geroemd ; de ongezond-
heid van het klimaat zou het wellicht raadzamer gemaakt hebben
eene andere plaats tot hoofdstad uit te kiezen. — Eene poging
om de kolonisatie van vrije Nederlanders in de zoogenaamde Batn-
viasche Ommelanden te bevorderen, mislukte echter door de beper-
kende handelswetten, zoodat van diemen zich bepalen moest tot het
aanmoedigen van huwelijken tusschen soldaten en inlandsche vrou-
wen; eene proeve, die echter niet aan de verwachting beantwoordde,
daar er niets dan een verbasterd ras uit voortkwam.
Daar de Gouverneur-Generaal reeds meermalen bij Bewindhebbers
op zijn ontslag had aangedrongen, en deze hem gedurig aanzett'en
om nog aan te blijven, verwekte dit wrevel en onaangenaamheden. Ein-
delijk maakte hij zich tot de huisreize gereed, maar zag zijn wensch
niet vervuld. Hij overleed te Batavia in 1645, geacht en betreurd om
zijn rechtschapen karakter. Zijne weduwe ontving, bij hare aankomst
in het vaderland, van Bewindhebbers een geschenk van f 20.000,
als eene waardeering der diensten door haren echtgenoot bewezen,
die terecht werd genoemd de tweede koen, in rechtvaardigheid en
zuiverheid van zeden, en in bekwaamheid en ijver voor de belangen
der Compagnie.
d. Oost-Indië onder van der lijn, reyniersz en maetsuycker.
Het octrooi was in 1643 geëindigd. Tn het jongste tijdsverloop
van 21 jaren had de Compagnie zulke ongehoorde winsten behaald
en zoo buitensporige nitdeelingen gedaan "), dat de naijver van
particuliere handelaars, maar vooral die der West-Indische Com-
pagnie werd opgewekt, en de Algemeene Staten daarom huiverig
waren het octrooi te verlengen. Er werden dus allerlei prolouga-
') Zij had eene ton gouds gekost.
Zie bl. 8. Men berekende dat in de vijf laatste jaren de nitdeelingen te za-
men 190 pCt. hadden bedragen.