Boekgegevens
Titel: Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Auteur: Fortanier, A.P.
Uitgave: Amsterdam: G.L. Funke, 1869
[S.l.]: Loman, Kirberger & Van Kesteren
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 295 B 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206389
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Azië, Geschiedenis: geschiedenis van Amerika
Trefwoord: Nederlandse koloniën, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
tige Japansche regeering verduurd, ofschoon zij de eer genoten het
eenige Europeesche volk te zijn dat met Japan handel mocht drij-
ven. Deze handel, die in den aanvang veel beloofde, is echter lang-
zamerhand vervallen; want de Bewindhebbers in Nederland, beducht
voor het verlies van hun monopolie, weigerden op aandrang van
van diemen tot krachtige maatregelen over te gaan ').
Door de veranderde betrekking tusschen Spanje en Portugal,
waarbij dit laatste zijne zelfstandigheid terug kreeg, sloot de
Republiek in 1640 den vrede met het laatstgenoemde rijk. Hier-
door moesten de vijandelijkheden in Oost-lndië gestaakt, overeen-
komsten en verdragen gesloten en de onderlinge betrekkingen ge-
regeld worden. Tevens hield de kaapvaart op, en verloor de Com-
pagnie daardoor belangrijke voordeelen. Er werden dus door van
diemen allerlei maatregelen genomen om deze schade vergoed te
krijgen. Het eiland Vormosa werd tot eene belangrijke stapelplaats
gemaakt. Om het overwicht van de derwaarts uitgeweken Chineezen
tegen te gaan, bevorderde van eiemen de kolonisatie van Nederlanders;
plaatste er 3 predikanten, 4 kraukbezoekers en 50 onderwijzers,
waaronder 30 Europeanen, om zoodoende Formosa tot het brandpunt
van beschaving en Evangelisatie te maken, en legde er versterkingen
en factorijen aan. Op aansporing van Bewindhebbers liet hij
meer dan eeue ontdekkingsreize doen, vooral naar het Zuidland
{Australië), waar de verschillende kusten en eilanden zijn naam en
dien van anderen zijner voorgangers vereeuwigd hebben; en zond
eene expeditie uit, om ten oosten van Japan die goud- eu zilverrijke
eilanden op te sporen, die aldaar, naar het volksgeloof, te vinden
waren. Deze onderneming leverde echter niet veel bijzonders op.
Het bestuur van van diemen is vooral merkwaardig door het
vele goede en nuttige, onder of door hem tot stand gebracht. Hij
zorgde dat Oostersche handschriften, Arabische werkeu over de
plantkunde, gedroogde kruiden, vogels en viervoetige dieren, ten
dienste der geleerden, naar het vaderland werden gezonden. Hij
verfraaide Batavia, dat op Hollandsche wijze werd aangelegd, met
grachten en publieke gebouwen, en moedigde de ingezetenen aan
om hetzelfde te doen. Hij stichtte eene Latijusche school, vooral
') Zoo werd in 1672 de uitvoer van zilver verboden, in 1700 het getal sche-
pen op vijf bepaald, vervolgens op twee en in 1790 slechts op een per jaar; ter-
wijl de handel reeds in 1641 tot Decima was beperkt, en de factorij op bevel des
keizers derwaarts overgebracht.