Boekgegevens
Titel: Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Auteur: Fortanier, A.P.
Uitgave: Amsterdam: G.L. Funke, 1869
[S.l.]: Loman, Kirberger & Van Kesteren
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 295 B 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206389
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Azië, Geschiedenis: geschiedenis van Amerika
Trefwoord: Nederlandse koloniën, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
en slechts schoorvoetend veroorloofde men, aan de in Indié wonende
Nederlanders, om met inlandsche vrouwen te trouwen, onder beding,
dat zij nimmer naar het vaderland zouden wederkeeren. Deze be-
paling werd later in diervoege gewijzigd, dat wel de mannen, maar
niet de vrouwen en kinderen den vaderlandschen grond mochten
betreden '): een dwangmaatregel die tot velerlei zedeloosheid aan-
leiding gegeven heeft.
De drie jaren van brüüwer's bestuur waren in 1636 verstreken.
Hij had de Compagnie belangrijke winsten aangebracht, en aanzien-
lijke sommen besteed aan versterkingen en pakhuizen. Toch schijnt
hij de ontevredenheid der Kamer van Zeventienen te hebben verwekt;
althans, bij zijn' terugkeer in het vaderland, werd hij ten hoogste
bemoeielijkt in zijn pogen om weder Bewindhebber te worden, en
stond hij die betrekking eindelijk tegen vergoeding van ƒ24000 af.
Het negenjarig bestuur van zijn opvolger, van diemen, kenmerkte
zich door meer dan ééne daad van moed, beleid en kracht, en
maakte dit, even als de heerschappij van koen, tot een der ge-
wichtigste tijdperken voor de Compagnie. Hij herstelde den ver-
warden toestand op Amboina, verdreef de Portugeezen uit Ceylon,
verkreeg op dat gewichtig eiland bij verdrag den alleenhandel in
peper en kaneel, olifanten en elpenbeen, (terwijl aan de Compagnie,
op afrekening van de gemaakte oorlogskosten, 400 balen kaneel
werden verstrekt) en slaagde even gelukkig op Malakka, dat na een
bloedigeu strijd mede aan de Portugeezen werd ontrukt en door
de opbrengst van tin zoo voordeelig was. Onder zijn bestuur had-
den de Hollanders op verraderlijke wijze de verdrijving der Portu-
geezen uit Japan weten te bewerken, bij welke gelegenheid eene
verschrikkelijke slachting ouder de Christenbevolking aldaar was
aangericht. Deze handelwijze droeg echter spoedig haar loon weg.
In 1640 en 1641 werd hun op slinksche wijze verkregen monopolie
derwijze ingekort, dat zij niet het minste bewijs mochten toonen
van Christenen te zijn. Zij mochten den Zondag niet meer vieren,
moesten hunne Bijbels uitleveren, en zagen zich eindelijk beperkt
tot het nietige en kleine eiland Becima, de voormalige gevangenis
der Portugeezen. Aldaar hebben de Nederlanders meer dan twee
eeuwen de meest vernederende eu trotsche behandeling der arglis-
') Aan dit verbod werd, zelfs ten opzichte der hoogere ambtenaren, hardnekkig
de hand gehouden.