Boekgegevens
Titel: Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Auteur: Fortanier, A.P.
Uitgave: Amsterdam: G.L. Funke, 1869
[S.l.]: Loman, Kirberger & Van Kesteren
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 295 B 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206389
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Azië, Geschiedenis: geschiedenis van Amerika
Trefwoord: Nederlandse koloniën, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
medaille aan eeue zware gouden ketting hangende. De Bewindheb-
bers der O. I. Oomp. ontvingen hem met groote plechtigheid, en gaven
hem rijke geschenken, die met zijne vafhrrogdaJiezoUiging, wegens
verloopen tijd, en andere vorderir
raim een half millioen bedroegen, j
zijne buitengewone verdiensten op/
vijfjarige rust, op nieuw dezelfde/betrekking
hij met zooveel eere had vervuld.^
b. De moord te Amhoïna. Tweede
Onder het bestuur van carpentier had er in den Archipel een
voorval plaats, dat tot vele en velerlei onaangenaamheden aanleiding
heeft gegeven. In Indie heeft het de verwijdering tusschen de Ne-
derlanders en Engelschen nog grooter gemaakt, de uitvoering der
gesloten verdragen belemmerd, en den Engelschen het verkeer op
de Indische eilanden van lieverlede doen opgeven. In Europa werd
het door het Engelsche kabinet als voorwendsel gebruikt om de
Republiek iets af te dwingen of in oorlogen te wikkelen; tegelijker-
tijd werpt het op de handelingen der Nederlanders geen gunstig
licht. Het was die gebeurtenis, welke onder den naam van „Am-
bonsche moord" bekend staat. De oorzaken van dit feit waren de
volgende:
In Febr. 1623 werd een Japansch soldaat wegens verdachte
handelingen te Amhoina gevangen genomen. Bij zijn verhoor be-
kende hij met de andere vreemde soldaten in dienst der Compagnie,
door de Engelsche handelsagenten, die krachtens het verdrag in de Mo-
lukken gevestigd waren, en wel met name door den commies thowrson
en den majoor price, te zijn omgekocht; en dat er eene samenzwering
bestond, om al de Nederlandsche ambtenaren te vermoorden, de
voorhanden zijnde goederen onder elkander te verdeelen, het kasteel aan
de Engelsche Oost-Indische Compagnie over te leveren en thowrson
tot opperhoofd der kantoren aan te stellen. De Gouverneur van
spEULT, die in naam der Compagnie het Souvereiniteitsrecht uitoe-
fende, liet de schuldigen arresteeren en voor den Eaad van het
kasteel te recht stellen, in plaats van, naar veler meening, den Raad
van defensie over hunne schuld te laten oordeelen, die, in geval
van verraad, hen naar Engeland had moeten opzenden om aldaar
gevonnisd te worden. Achttien Engelschen werden op de pijnbank
2