Boekgegevens
Titel: Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Auteur: Fortanier, A.P.
Uitgave: Amsterdam: G.L. Funke, 1869
[S.l.]: Loman, Kirberger & Van Kesteren
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 295 B 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206389
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Azië, Geschiedenis: geschiedenis van Amerika
Trefwoord: Nederlandse koloniën, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
Verraderlijk werd hij hierbij gevaugeii genomen •) en weinig had
het gescheeld of de sterkte had zich met al haren krijgsvoorraad
aan de Engelscheu moeten overgeven, zoo niet te rechter tijd koen
met versterking was komen opdagen. Hij ontscheepte onmiddel-
lijk, ontzette het fort, bepaalde dat Jacatra thans niet meer verla-
ten, maar tot rendez-vous bestemd en dat de stad den volgen-
den dag zou aangevallen worden.
Dit geschiedde. Na een korten strijd en geringen tegenstand
werd de stad door de Bantammers en Jacatranen ontruimd en in
brand gestoken, en door de Hollanders bezet. Deze stichtten
op hare puinhoopen een grooter fort, en deden er weinig tijds daarna
de beroemde Konmgin van het Oosten, Batavia, verrijzen. Dit werd
van toen af aan de zetel der Hooge Eegeering, en de stapelplaats
van alle O. I. produkten, die van daar naar het Moederland wer-
den verzonden. Koen wist er Javanen en Chineezen tot het drij-
ven van handel heen te lokken, waardoor van lieverlede eene stad
ontstond, die hij naar zijne vaderstad, Nieuw-Hoorn, wilde noemen.
De Bewindhebbers handhaafden echter den eens gegeven naam. De
stad ontving reeds in het volgende jaar een geregeld bestuur even
als die in het Vaderland, terwijl de belangen der Chineezen bij het
Nederlandsch bewind door een opperhoofd, Kapitein-Chinees ge-
noemd, werden behartigd. Een onderzoek, door koen ingesteld
naar de handelwijze der verdedigers van het fort gedurende zijne
afwezigheid, bracht de schandelijkste buitensporigheden aan het licht
en werd gevolgd door hunne afzetting. Zij werden daarbij veroordeeld
om terug te geven, wat zij in koen's afwezigheid van hem en de zijnen
geroofd en gestolen hadden; eene straf die men toen eene onbillijkheid
noemde, maar die later gebleken is ten volle verdiend te zijn
In hetzelfde jaar werd er voor den tijd van 20 jaren een vrede
geteekeud tusschen de Engelsche en Nederlandsche O. I. Maat-
schappijen, en tevens eene unie gesloten, waarbij bepaald werd:
1. dat zij op Bantam en Java ieder afzonderlijk handel mochten
drijven, na de bepaling van den prijs der peper; dat zij in
') Het verhaal, als zou van den bkoeke door de Engelschen verplicht zijn ge-
weest, om zijne landgenooten tot de overgave aan te zetten, doch als een andere
Hegulus hen integendeel tot volharding hebben aangespoord, is bij later onderzoek
in de Archieven gebleken eene leugen te zijn. Zij heeft haar ontstaan te danken
aan een werkje, door hem zeiven in 1634 tot zijne verdediging in het licht gegeven.
Zie de Jonge, Opkomsl van het Ned. gezag in O. I. Ueel IV.