Boekgegevens
Titel: Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Auteur: Fortanier, A.P.
Uitgave: Amsterdam: G.L. Funke, 1869
[S.l.]: Loman, Kirberger & Van Kesteren
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 295 B 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206389
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Azië, Geschiedenis: geschiedenis van Amerika
Trefwoord: Nederlandse koloniën, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Vorige scanScanned page
Uitgaven van &. L. FUNKE te Amsterdam.
Edm. About, De meusch in zijn bedrijf, llollaudsclie bewerking van About's
A. B. C. du Travailleur, door Dr. J. l'Auge Huet. (250 biz.) post 80. . /1.50.
Meu leze betreffende dit hoogi^t pupuluir gescUreveu bOek de gunstige beoordeeliugeii in
Df (lids, de Neihrl. Spectator, bel Volksblad, Uet Weekblad voor layer en middelbaar onderwijs,
de Nieuwe bijdrageit voor het o**d(ri(ijs en opvoeding, de Schoolbode, euz. enz. Al ctie be-
uurdeelaai*H wareu onverdeeld ingenomen met de helderheid, waarmede iu dit wei-k verklaard
worden de veräcUijnselen lu de »anlenlL'^ iug, de wetten die de voortbrenging, het kapitaal,
lie rniling, tie Iconen, enx. beheorwchen, terwijl juen om Htrijd tlon boeienden vorm jïrees,
waarin About ul die onderwerpen behandeld beeft.
A. Bernstein, Het leven der planten, dieren en menschen. Xaar het Iloog-
duitsch, door G. H. Kissik. 2e verbeterde druk. Volksuitgave (296 blz.j.
post 80..................» o.yu.
D. F. Ëschricht, liet leven, in zijne natuurlijke verschijnselen populair ver-
klaard. Vertaald door Dr. W. F. K. Suringer, met voorrede vau Prof. J.
vau der lloeveu. 2 dhi, met vele platen en houtgrav\ireu. Goedk. uitg. » Ö.—.
D. Wilke eu D. Bomhoff Hzü., Handleiding voor heu, die iu korten tijd de
Exuklscuk taal willeu leeren schrijven en spreken. 7e druk. post 80.
(192 blz.)...... . ^ . . . . ... . » 0.7Ô.
D. Wilke eu D. Bomhoff Hzn., Handleiding voor heu, die iu korteu tijd
de lIooutJi iTSLHK 'fAAL wilicu Iccreu schrijveu en sprekeu. 3e druk. post bo.
(192 blz.)..... .......... . » U.75.
H. Scheerder, Handleiding voor hen die in korten tyd 'de fxtaksche taal
willen leeren spreken eu schrijven. Vermeerderd en verbeterd door M. van
Herkei. 7e druk, herzien door J. M. Keinders, leeraar iu de Frausche taal
en letterkunde aan de Hoogere Burgerschool te Tilburg (225 blz.) 12o. » 0.80.
Dr. C. W. G. Ëduard Schwarz, (Lehrer an der Haudelsschule zu Amsterdam.)
Methodisches Lehrbuch der Deutschen Sprache für Ausländer. 1869. 12o. » 1.25.
L. Th, Zeegers, Selections from British Authors. A Class-book to facilitate
the study of the English Language, and to serve as an introduction to
English literature. Ibb9. 12o............i- O.8O.
JuHas Eckhardt, Verzameling van koopmansbrieven, tot oefening in den
Nederlandschen en Hoogd. koopmausstijl. 1809.......» 1.—.
J. P. de Bordes, De verdediging van Nederlaud iu 1029. Eene bijdrage tot
de geschiedenis van het N'aderland, voor een groot deel uit onuitgegeven
bescheiden zamengesteld, met Kaart 80. (Vroeger^ 3.50). thans. . » 1.25.
De Nederlanden onder koning Philips door Prof. Ad. Borgnet. Met
toelichtende en uitbreidende aauteokeningen en bylagen van Frof. J. van
Vloten. Eén deel van 310 blz. gr. Öo. (Oorspr. prijs y 3.30) thans » 1.—.
Geschiedenis van het Haarlemmermeer, in schetsen en tafereelen, door
P. Boekei. Met 2 Kaarten, voorstellende het Meer in zijn vroegere toe-
standen en zooals het zich tegenwoordig vertoont. Eén deel van 30Ü blz.
Ijostformaat.................. 2,75.
JJe kaarten uit dit weik afzonderlijk, per stuk 20 cents.
Fastes Militaires des Indes Orientales Neêrlandaises- (1595-1856), par
A. J. A. Gerlach, Commaudant de l'Académie royale militaire. Major d'Ar-
tillerie, etc. Un vol en 4o. avec des planches, cartes et portraits (Oorspr.
prys^ U.—.) thans ƒ Ü.80; in verguld linnen band. . . • • » 8.U5.
pit hoogst belangrijke werk geeft iiiet enkel eeu getrouw en in praciitigen stijl geschre«
ven verhaal vau al de voornaamste wuiiejifeiten, door ons leger in Indië verricht, maar ook
eene warme achildering van de Indische maat.schappelijke toestanden, van het klimaat, den
weelderige® plantengroei, de zeden der inboorlingen, enz. Het is voor hen die indie willen
leereu kennen, zoowel aÏB voor den liefhebber van de gescliiedenis der daden onzer vadereii,
een boogst merkwaardig boek.
Veth (Prof. P. J.), Borneo's westerafdeeUng, geographisch, historisch, en
statistisch beschreven, voorafgegaan door een algemeene schets van het gan-
sche eiland. Compleet in 2 lijvige rovaal 80. deelen met platen. (Oorspr.
prijs / 15.70.) thans...............» 8.90.
Mr. L. Ed. Lenting, Schets van het Nederlandsche Staatsbestuur. Één deel
van 374 blz. postf................» 2.50.
Ook de inrichtiDg van bet bestuur iu onze koloiiiën wordt in dit werk uiteengezet.
Stoomdrukkerij Loman, Kirberger & van Kesteren.
/