Boekgegevens
Titel: Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Auteur: Fortanier, A.P.
Uitgave: Amsterdam: G.L. Funke, 1869
[S.l.]: Loman, Kirberger & Van Kesteren
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 295 B 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206389
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Azië, Geschiedenis: geschiedenis van Amerika
Trefwoord: Nederlandse koloniën, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Vorige scan Volgende scanScanned page
121
zin der slavenhouders, een ander ingevoerd. Daarbij werd de be-
handeling der slaven, hun arbeid, onderhoud, huisvesting en tucht
geregeld, en daardoor hun lot aanmerkelijk verzacht. Weldra ves-
tigde zich in Nederland meer en meer de ojjinie om de geheele
slavernij af te schaffen. Men spiegelde zich aan de Britsche bezit-
tingen, waar de slaven zich sedert hunne vrijverklaring in eenen
toestand bevonden, die gunstig afstak bij dien der Nederlandsche.
De zaak werd daarom door de Regeering en de Wetgevende macht
met ernst ter hand genomen, en ten gevolge daarvan is iu het
jaar 1862 deze hoogst gewichtige maatregel tot Wet verheven. Er
werd bepaald^ dat met 1 October 1863 alle slavernij in de West-
Indische bezittingen zou ophouden; dat alle slaven na dien tijd
van lieverlede, doch uiterlijk binnen tien jaren, en tegen schade-
loosstelling van de eigenaars, vrije menschen zouden zijn; dat de
voormalige slaven tot vrije arbeiders gevormd, en zoo noodig onder
toezicht van het Staatsbestuur aan geregelden arbeid gewend zou-
den worden; en eindelijk,—om in het gebrek aan handen, dat zich
wellicht zou doen gevoelen, te voorzien — dat de Regeering het
aanvoeren van vrije arbeiders gedurende eenige jaren zou aanmoe-
digen. Deze belangrijke hervorming, die aan de schatkist groote
sommen heeft gekost, en door de ruime Oost-Indische baten zijn
bestreden, is tot stand gekomen, zonder die geweldige schokken te
hebben doen ontstaan, die de tegenstanders gevreesd hadden. In-
tegendeel, bij het gevoel van het rechtvaardige dezer daad, ontwaart
men hier en daar, bijzonder op Curagao, de sporen van merkbare
ontwikkeling en meerdere welvaart. Hiertoe heeft ook krachtig bij-
gedragen, de invoering van eene geheel nieuwe Wetgeving in 1859,
en van een ander Regeerings-reglement in 1866, waarbij hervormin-
gen in liberalen zin hebben plaats gehad, en het bestuur van het
vaste land van dat der eilanden is gescheiden.
Sedert dien tijd verkeeren de West-Indiën in een tijdperk van over-
gang. Het contrast van deze met de Oost-Indiên is in het oogloo-
pend. Worden de laatsten door eenige duizenden Europeanen te-
genover millioenen inlanders bewoond en beheerscht — in West-
Indië maken de Europeanen de kern der bevolking uit, en ont-
wikkelt zich een kiem van zelfregeering. De Koloniale Staten, voor
het meerendeel uit ingezetenen van Suriname gekozen, hebben deel
gekregen in de regeling van de huishoudelijke belangen der kolonie. Zij
trachten de uitgaven uit eigen middelen te bestrijden en streven naar