Boekgegevens
Titel: Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Auteur: Fortanier, A.P.
Uitgave: Amsterdam: G.L. Funke, 1869
[S.l.]: Loman, Kirberger & Van Kesteren
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 295 B 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206389
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Azië, Geschiedenis: geschiedenis van Amerika
Trefwoord: Nederlandse koloniën, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Vorige scan Volgende scanScanned page
119
Vóór zijn aftreden had rochussen uog ééne zaak te regelen. De
Chineezen van Montrado op de Westkust van Borneo hadden ge-
bruik gemaakt van de vele oorlogen, die wij op de buitenbezittin-
gen en kleine eilanden te voeren hadden, en geweigerd hunne lasten
te betalen en den sluikhandel na te laten. Zij leefden in vereeni-
gingen onder opperhoofden, en hielden zich bezig met het ontgin-
nen der goudmijnen. In 1850 steeg hun overmoed zoo hoog dat
het dringend noodig werd hieraan perk te stellen. Eene expeditie
onder den Luitenant-Kolonel sorg behaalde wel eenige voordeelen;
maar de Chineezen boden een' wanhopigen tegenstand, en alleen
door onderhandelingen en door het sluiten van een verdrag kon
de rust schijnbaar hersteld worden. Eerst drie jaren daarna werden
zij onderworpen. In 1850 benoemde de Koning den heer BRüCEtot
Gouverneur-Generaal, ter vervanging van rochussen, die zijn ont-
slag had gevraagd. Bruce overleed echter voor zijn vertrek, waarop
iu zijne plaats benoemd werd de Heer duymaer van twist, die in
1851 het Opperbestuur over NeêrlandscJi-Indië vau rochussen
overnam.
Andermaal braken er bedenkelijke onlusten uit op de Westkust
van Borneo en in de bovenlanden van Palembang, onder de Chinee-
zen die aldaar gevestigd waren. Hierdoor werden op nieuw krach-
tige militaire maatregelen vereischt. Zij werden met gelukkigen uit-
slag bekroond, ofschoon het tot 1856 duurde, alvorens de rust
voor goed hersteld was.
Ook onder het bestuur van den Gouverneur-Generaal van twist
werd de inwendige toestand des lands zoo veel mogelijk verbeterd-
Een plan tot het houden eeuer tentoonstelling iu 1853, ofschoon
door de eigenaardige ligging der verschillende buitenbezittingen met
talrijke moeielijkheden verbonden, werd door de regeering op alle
mogelijke wijzen bevorderd en gemakkelijk gemaakt, eu slaagde naar
wensch. De verbetering der gemeenschap, door de invoering van eene
geregelde stoomvaart, werd tot stand gebracht, en verschillende reizen
weiden door hem ondernomen, zoowel naar de westkust vau Suma-
tra als naar de Molukhen, om in persoon den toestand dezer bezit-
tingen te onderzoeken en de noodige verbeteringen in te voeren.
Aan van twist komt de eer toe de bazarpacht') te hebben afgeschaft.
') Zoo noemt men eene belasting op het koopen en verkoopen tor openbare
markt.