Boekgegevens
Titel: Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Auteur: Fortanier, A.P.
Uitgave: Amsterdam: G.L. Funke, 1869
[S.l.]: Loman, Kirberger & Van Kesteren
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 295 B 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206389
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Azië, Geschiedenis: geschiedenis van Amerika
Trefwoord: Nederlandse koloniën, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Vorige scan Volgende scanScanned page
110
voortduurde — door uitbreiding van het kuituurstelsel en door be-
langrijke openbare werken. De verdediging van Java was vooral
hun doel; overal werden nieuwe forten gebouwd of de bestaande
veranderd '). Soerabaja werd versterkt, hier en daar werden kana-
len gegraven, wegen aangelegd en woeste landstreken ontgonnen ;
terwijl er door verschillende A^atuur-onderzoekers reizen werden
gedaan, en beschrijvingen gegeven van deu grond, de bergen en wa-
teren van Indië, benevens van den rijkdom der voortbrengselen van
deze bezittingen. Het bouwen van schepen in Indië zelf werd be-
vorderd : eene zeevaartkundige school te Soerabaja opgericht en de
zeerooverij gestraft. Bovendien is dit tijdperk nog merkwaardig, door
het ontdekken van een' uitgebreiden smokkelhandel in duitenplaat-
jes of inlandsch geld, in Engeland gemunt en rechtstreeks uit Liver-
pool te Batavia ingevoerd, alsmede door de reis van Prins Hendrik
der Nederlanden in 1837. Hij was de eerste Vorst uit het Huis
van Oranje die de koloniën bezocht, en den Indischen bodem be-
trad, hetgeen overal een goeden indruk maakte. Hij bezocht Batavia,
vertrok van daar naar de Molukken, waar hij een der vorsten ten
gehoore ontving, en keerde toen naar Java terug om het belang-
rijkste in oogenschouw te nemen. Na aan verschillende plaatsen en
vorstenhoven een bezoek te hebben gebracht, keerde hij over Singa-
pore en Bengalen naar Europa terug.
De eerens overleed in 1840 en de Eaad van Indië, van hoogen-
dorp, nam het Opperbestuur eenige maanden waar. In het volgende
jaar werd hij vervangen door merküs, die in 1843 als definitief
Gouverneur-Generaal optrad, doch reeds in 1844 overleed. "Wederom
werd de Opperlandvoogdij een jaar lang waargenomen door eeynst,
die ten laatste werd opgevolgd door rochüssen. Gedurende dit tijd-
perk had er in Indië niet veel belangrijks plaats gehad. De inrichting
van het Bataviasch genootschap voor Kunsten en Wetenschappen werd
gewijzigd, zijn werkkring uitgebreid en de bloei van dit genootschap
het oudste dat door Europeanen in Indië is gesticht, nam aanmer-
kelijk toe. Eenige onaangenaamheden, te weeg gebracht door de
vestiging vau james brocke op de N. "W. kust van Borneo, alsmede
de beginselen van den strijd met Bali, kenmerkten hun bestuur,
en vorderen eenige nadere verklaring.
') Bevoegde beoordeelaars hebben evenwel bijna al deze versterkingen afgekeurd,
zoodat er weinig nut getrokken is uit de arbeidskrachten der bevolking, die ze
moest oprichten.