Boekgegevens
Titel: Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Auteur: Fortanier, A.P.
Uitgave: Amsterdam: G.L. Funke, 1869
[S.l.]: Loman, Kirberger & Van Kesteren
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 295 B 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206389
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Azië, Geschiedenis: geschiedenis van Amerika
Trefwoord: Nederlandse koloniën, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Vorige scan Volgende scanScanned page
109
de zeden, gewoonten en godsdienstige gebruiken der inwoners. Eene
poging om de bevolking te bevredigen, door er sentot, die in Ne-
derlaudsckeu dieust was overgegaan, heen te zenden, mislukte. Hij
bedreef zelf verdachte handelingen en spande met de opstandelin.
gen samen, zoodat er op nieuw krachtdadig moest opgetreden wor-
den. De Nederlandsche officieren eloüt, michiels, Vermeulen krie-
ger eu verscheidene anderen, behaalden hier grooten roem en
deden de krijgskans wel tot ons voordeel overslaan; maar de on-
derwerping werd op verre na nog niet bereikt.
ïeu einde den Gouverneur-Generaal in staat te stellen zijne zor-
gen geheel aan de verwezenlijking zijuer plannen te wijden, benoemde
de Koning hem tot Commissaris-Generaal, en belastte den heer
j. c. BAUD tijdelijk met de betrekking van Gouverneur-Generaal, die
haar tot 1836 waarnam. Nu begaf van den bosch zich in persoon
naar Sumatra's Westkust, om den oorlog zoo mogelijk ten einde te
brengen en het sterke Bondjol te vermeesteren. Deze poging mis-
lukte echter geheel, en veroorzaakte ons een kostbaar verlies van
manschappen. Op de Oostkust was men gelukkiger, daar de Sultan
van Bjarnhi onderworpen werd.
Met afwisselend geluk werd er in de volgende jaren, vau 1833
tot 1838, op Sumatra's Westkust gestreden. Het sterke Bondjol,
dat door de Padrie's hardnekkig werd verdedigd, moest formeel bele-
gerd worden; en nadat bauer, prager en cleerens te vergeefs beproefd
hadden het iu te nemen, gelukte dit eindelijk aan den generaal
cochius. Hij bemachtigde de sterkte, welke de bevolking voor on-
neembaar hield, en nam het opperhoofd der Padrie's gevangen. In
1838 werd hunne laatste schuilplaats door den kolonel michiels
veroverd en daarmede ons gezag in de bovenlanden van Badang
hersteld. Evenwel duurden de opstanden en oorlogen in eenige
volgende jaren nog steeds voort.
Intusschen was de Commissaris-Generaal van den bosch, in 1834,
na nog eenige wijzigingen in het bestuur gebracht te hebben, naar
het vaderland teruggekeerd '), en werd de landvoogdij door baud
waargenomen, die op zijne beurt in 1836 door de eerens vervan-
gen werd. Beider bestuur was gekenmerkt door rust en vrede in
al de bezittingen, — behalve op Sumatra, waar de opstand nog
') In Nederland teruggekomen werd hij Minister van Koloniën en bleef dat
tot 183a.