Boekgegevens
Titel: Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Auteur: Fortanier, A.P.
Uitgave: Amsterdam: G.L. Funke, 1869
[S.l.]: Loman, Kirberger & Van Kesteren
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 295 B 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206389
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Azië, Geschiedenis: geschiedenis van Amerika
Trefwoord: Nederlandse koloniën, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Vorige scan Volgende scanScanned page
103
volstrekt als geestelijk opperhoofd van geheel Java erkend te wor-
den, welke onzinnige eisch ook daarom niet kon ingewilligd worden,
omdat die streed met zijne betrekking tot den Sonverein van BjoJc-
joJcarta. Ziende dat alles vruchteloos was, en verder onderhandelen
tot niets zou leiden, maar noodeloos nieuw bloedvergieten zou ver-
oorzaken, liet de Generaal de kock zijn gansche gevolg ontwapenen,
en hem gevangen nemen en naar Batavia vervoeren (Maart 1830).
Van daar is hij eerst naar Menado, en later naar Macassar als staats-
gevangene overgebracht en in 1855 overleden.
Zoo eindigde in 1830 een der hevigste oorlogen, die sedert de
vestiging der Nederlanders in Indië gevoerd zijn. Meer dan 8000
Europeanen en even veel inlanders waren van onze zijde daarbij
omgekomen; de oorlogskosten berekende men op 25 millioen. Het
verlies des vijands is niet te berekenen; maar de val van diepo
xegoro bracht, behalve rust en vrede, ook de bevestiging van ons gezag
in den IndiscJiP.n Archipel, de beperking der macht van vele vorsten, en
de vermeerdering van gebied met 4 residentiën, onder rechtstreeks
bestuur der Indische regeering te weeg. Onder de namen van hen,
die als Nederlandsche officieren in dezen krijg uitmuntten, vindt
men, om van anderen niet te gewagen, die van de kock, vax geen,
cochius, cleerens, elout, le bron de vexala, de stüers, eUZ., WaarvaU
velen met den Opperbevelhebber in ditzelfde jaar naar Europa terug-
keerden, om in den Belgischen oorlog nieuwe lauweren op te doen.
In plaats van de kook, die als Luitenant-Gouverneur-Generaal eervol
was ontslagen, kwam de Generaal van den bosch, die reeds in 1828
door den Koning benoemd was, en weldra door den Commissaris-
Generaal als zoodanig werd geïnstalleerd.
Gedurende dit tijdvak waren de West-Indische bezittingen mede
niet in bloei toegenomen, ofschoon voornamelijk de eilanden, die
in ons bezit waren, in den oorlog van Spanje niet de Zuid-Ameri-
kaansche republieken, door den smokkelhandel eenige voordeelen ge-
noten. Toen deze laatsten echter werden vrij verklaard, hielden
die voordeelen op, en werden de inkomsten door de uitgaven over-
troffen, welk verschijnsel zich ook in de andere bezittingen open-
baarde.
In 1828 kwam in Suriname de Generaal van den boscu (later
naar Java vertrokken ter vervanging van den Gouverneur-Generaal
de kock) om als Regeerings-Commissaris eenige verbeteringen in de
AVest-Indische bezittingen in te voeren. Curagao werd tot eene