Boekgegevens
Titel: Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Auteur: Fortanier, A.P.
Uitgave: Amsterdam: G.L. Funke, 1869
[S.l.]: Loman, Kirberger & Van Kesteren
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 295 B 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206389
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Azië, Geschiedenis: geschiedenis van Amerika
Trefwoord: Nederlandse koloniën, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Vorige scan Volgende scanScanned page
102
plan van den veldtocht, bracht eenig verschil te weeg tusschen de
KOCK en DüBus, welke laatste het plan afkeurde. Maar de ervaren Gou-
verneur-Generaal zette het evenwel door, en hoewel diepo negoro dik-
werf voordeelen wist te behalen, bewees toch de uitkomst reeds
spoedig de juistheid van de kock's maatregelen.
Intusschen kostte de oorlog, door het ongezonde klimaat en de
groote vermoeienissen, zeer veel manschappen. Er werden dus onder-
handelingen aangeknoopt; maar de eischen van diepo negoro wa-
ren zoo hoog, dat men besloot ze af te breken en den oorlog voort
te zetten. Wederom behaalde diepo eenige voordeelen, maar in
1828 begon zijn aanhang reeds sterk te verminderen, en viel zijn
mede-opstandeling modjo in onze handen, waarop een wapenstilstand
volgde die tot in 1829 voortduurde.
In het jaar 1828 was de Sultan van Matan, op de Westkust van
Borneo, die zich aan zeeroof had schuldig gemaakt, tot onderwerping
gebracht, en aldaar eene stad gesticht, Nieuw-Brussel geheeteu. Ook
op Nieuw-Guinea waren onze rechten erkend, en het fort Duhus
sticht, dat echter in 1836 weder is verlaten.
Na het hervatten der vijandelijkheden met diepo negoro keerde
de kans weldra ten onzen voordeele. Met een leger van meer dan
20,000 man, voor drie vierden uit inlanders bestaande, rukte de
kock tegen hem op. Hij was binnen een nauw terrein beperkt, leed
verschillende nederlagen, verloor zijn zoon en zijne dochter, die
gevangen werden genomen, zelfs zijn bevelhebber sentot, en ont-
snapte zelf ter nauwernood de krijgsgevangenschap; maar de sluwe
Javaan wist telkens te ontkomen, en week naar het gebergte; ter-
wijl een prijs van 50,000 gulden, op zijn hoofd gesteld, zelfs niet
in staat was om een zijner aanhangers tot verrader te maken. Ein-
delijk, toen er ook ontevredenheid onder zijne eigene volgelingen
uitbrak, en geldgebrek en behoefte aan levensmiddelen hem begon-
nen te dringen, verklaarde hij zich tot nieuwe onderhandelingen
bereid. Er had eene samenkomst tusschen hem en de kock plaats
in het hoofdkwartier te Magelan; maar daar er godsdienstige feesten
invielen, werden de onderhandelingen gestaakt, en werd diepo
negoro, die met een groot gevolg gekomen was, op kosten der
Eegeering gehuisvest. Weldra bleek het dat het den opstandeling
geen ernst was; dat hij slechts tijd had zoeken te winnen, en de
godsdienstfeesten had aangewend om op nieuw aanhangers te ver-
krijgen, en allerlei blijken van kwade trouw te geven. Hij eischte