Boekgegevens
Titel: Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Auteur: Fortanier, A.P.
Uitgave: Amsterdam: G.L. Funke, 1869
[S.l.]: Loman, Kirberger & Van Kesteren
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 295 B 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206389
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Azië, Geschiedenis: geschiedenis van Amerika
Trefwoord: Nederlandse koloniën, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Vorige scan Volgende scanScanned page
]01
der klachten van de Staten-Generaal, over de groote kostbaarheid in
het beheer der koloniën, en van de openbare meening, die onder
het volk het denkbeeld verwekte, alsof van der Capellen door zijn
wanbestuur een tekort van 20 millioen veroorzaakt had, werd er
een Commissaris-Generaal naar Indië gezonden, met genoegzame
niacht bekleed om aldaar hervormingen en bezuinigingen in te
voeren. Het was de Belgische Burggraaf dubus de gisignies, wien
deze taak was opgedragen; terwijl de Generaal de kock tot Luite-
nant-Gouverneur-Generaal iu plaats van van der Capellen werd
benoemd. Deze legde dan ook in 1826 zijne waardigheid neder
en keerde naar Nederland terug. Hier werden zijne maatregelen
aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen, zijne finantieële be-
rekeningen en verklaringen door het Ministerie van Koloniën
goedgekeurd, en zijne verzoening met den Koning tot stand ge-
bracht; maar toch zijn in lateren tijd vele zijner handelingen
gegispt en is hij van zwakheid en wanbestuur niet vrij te plei-
ten ')•
Zoo spoedig mogelijk vertrok de Generaal de kook weder naar
het tooneel des oorlogs, terwijl dubus het Hoog Bestuur iu handen
nam en veel bezuinigingen invoerde. Met afwisselend geluk werd
de krijg tegen diepo negoro voortgezet, wiens leger door een be-
kwaam veldheer, sentot, werd aangevoerd en die zich in de land-
streek nabij de rivier de Frogo ophield. ïwee maatregelen werden
nu iu het werk gesteld om den opstand tot een gewenscht einde
te brengen. De eerste bestond hierin, dat men den ouden, door de
Engelschen afgezetten Sultan sepoe, te Djokjokarta in de regeering
herstelde, waardoor verscheidene Hoofden zich vrijwillig weder aan
het Nederlandsch gezag onderwierpen. De tweede was, om hier en
daar kleine houten vestingen, hentings genaamd, te bouwen, om de
heroverde streken te behouden, van daar uit, met verschillende
kleine afdeelingen, den vijand naar een bepaald punt te drijven, en
door het aanleggen van nieuwe versterkingen, den kring waarin
hij zich ophield te vernauwen. Hiertoe behoefde men veel geld en
veel manschappen. De laatsten kreeg men door gedurige toezendin-
gen uit het vaderland. Wat het eerste betreft, dit, zoowel als het
') Dc ergste misslag van van der Capellen, het miskennen en ondermijnen der
grondstellingen waarnaar het bestuur der Koloniën door Commissarissen-Generaal
geregeld was, is eerst later aan den dag gekomen.