Boekgegevens
Titel: Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Auteur: Fortanier, A.P.
Uitgave: Amsterdam: G.L. Funke, 1869
[S.l.]: Loman, Kirberger & Van Kesteren
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 295 B 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206389
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Azië, Geschiedenis: geschiedenis van Amerika
Trefwoord: Nederlandse koloniën, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Vorige scan Volgende scanScanned page
91
landsche; eenige maatregelen van bestuur werden genomen, en eenige
krijgsmacht naar de oostelijke districten gezonden om de overgave
te bespoedigen. Reeds op 1 Sept. was geheel Java onder het Ne-
derlandsche gezag teruggekeerd, zonder eenig verzet van welken
kant ook, dan misschien eenige onaangenaamheden te Batavia, waar,
naar het oordeel van den Engelschen bewindhebber, de noodige eer
niet bewezen werd aan de vlag zijner natie.
Verschillende Commissarissen werden naar de buitenbezittingen
gezonden om die van de Engelschen over te nemen; doch dit ging
niet zoo gemakkelijk als op Java. Bij de overgave van Palemhang
en Banka hadden zich reeds eenige bezwaren opgedaan, echter van
gering belang; maar te Bandjermasing waren ze gewichtiger, als
steunende op een beweren dat het slechts een verlaten post was
geweest, die de Engelschen in 1809 hadden bezet. Dit werd even-
wel in der minne geschikt, en ook deze post kwam aan ons terug.
Weldra volgden de Molukken; doch de Lam,pongseJie districten
Sumatra, evenals de bezittingen in Foor-Indië, veroorzaakten velerlei
moeielijkheden, voornamelijk door den invloed van raffles, die op
Sumatra als agent der Engelsche regeering werkzaam, onze natie
zeer vijandig was. Het liep zoo hoog, dat zelfs de Hooge Eegee-
ring in Britsck-Indië moest tusschenbeide komen, om de overdracht
geregeld te doen plaats hebben.
Nieuwe moeielijkheden deden zich op te Padang en te Palemhang,
waar zich de nadeelige invloed van raffles op nieuw en ernstig
deed gevoelen. En ofschoon zijn gedrag door het Britsch bestuur
werd afgekeurd, en hem gelast werd de bezittingen over te geven,
geschiedde dit niet dan schoorvoetend, en ondervonden wij weldra
de nadeelige gevolgen van het bestuur der Engelschen. Immers
hadden zij de Hollanders in zulk een hatelijk daglicht bij de in-
boorlingen gesteld, dat wij alle moeite hadden om ons gezag op
nieuw te bevestigen; en was er op verschillende plaatsen een geest
van weêrzin tegen ons gewekt, die weinige jaren later tot bloedige
gebeurtenissen aanleiding heeft gegeven.
Evenzoo werden achtereenvolgens de zaken op Becima geregeld,
waar doeff werd afgelost en door cock blomhoff vervangen (bl. 85),
zoomede op de westkust van Borneo, op Timor, Celehes en verdere klei-
nere eilanden, en eindelijk op Malakka, dat ook weder aan ons
moest overgaan. Andermaal maakte de Britsche Gezagvoerder
op deze plaats zwarigheden. Vooral eischte hij schadevergoeding