Boekgegevens
Titel: Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Auteur: Fortanier, A.P.
Uitgave: Amsterdam: G.L. Funke, 1869
[S.l.]: Loman, Kirberger & Van Kesteren
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 295 B 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206389
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Azië, Geschiedenis: geschiedenis van Amerika
Trefwoord: Nederlandse koloniën, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Vorige scan Volgende scanScanned page
90
gezonden Daendels, die sedert 1814 als ambteloos burger in Nederland
woonde, en zich met de uitgave van zijn verdedigingsgeschrift „Staat
der O. I. bezittingen" onledig hield. De vrije handel werd er open-
gesteld, de handel in goud en het aankweeken van produkten
des lands aangemoedigd, en de gelegenheid geopend om eene
Europeesche kolonisatie tot stand te brengen. Daendels zou deze
taak volvoeren. Hij had met den Vorst der Ashantijnen reeds eene
onderhandeling aangeknoopt over landerijen, die om niet zouden
gegeven worden aan elk die er zich vestigen wilde. Maar hij over-
leed in 1818, en de ongezondheid van het klimaat aan de kusten,
en bovenal de moeielijkheden, waarin wij door de verschillende neger-
stammen gewikkeld werden, hebben deze voornemens en plannen
doen mislukken.
Gewichtiger was het overnemen der koloniën in den Archipel,
waarvan de Engelschen door eaffles en anderen het belang had-
den leeren kennen, en dat dan ook schoorvoetende plaats had.
De Staatscommissie in 1814 benoemd, en bestaande uit de beeren
ELOüT, Büyskes en van der Capellen, waarvan de laatste als Gou-
verneur-Generaal zou optreden, was belast om deze gewichtige taak
te gaau volbrengen. Door de terugkomst vau napoleon van Eüa en
de daardoor ontstane politieke verwikkelingen, duurde het tot in
October 1815 alvorens zij de reis aanvaardde, en kwam zij eerst in
April 1816 te Batavia aan. Eaffles voerde daar echter niet meer
het bewind. Juist eene maand te voren had hij, om zich persoonlijk
wegens eene aanklacht, tegen hem gedaan, te verdedigen, zijn ontslag
bekomen, en had hij het bestuur overgedragen aan fendall. Hij be
gaf zich eerst naar Bengalen en daarop naar Engeland om zijn ge-
houden gedrag te verdedigen. Dit gelukte hem, want later vinden
wij hem andermaal in aanzienlijke betrekkingen in Oost-Indië iexxig.
Hoewel fendall van de komst der Staatscommissie onderricht
was, aarzelde hij toch met de overgave, voorgevende, dat hij eerst
daartoe speciale volmacht uit Bengalen verwachtte. Deze kwam ein-
delijk, zoodat het niet langer uitgesteld kon worden, en de wijze en
tijd van overgave nauwkeurig werden bepaald. Op plechtige wijze
werd toen op 19 Augustus 1816 het gezag door den Engelschen
Gouverneur aan de Nederlandsche Commissarissen overgegeven, en
nam van der Capellen, onder wien Generaal antingh bevelhebber
der krijgsmacht zou wezen, het Generalaat voor den tijd van 5 jaren
op zich. De Engelsche vlag te Batavia werd vervangen door de Neder-