Boekgegevens
Titel: Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Auteur: Fortanier, A.P.
Uitgave: Amsterdam: G.L. Funke, 1869
[S.l.]: Loman, Kirberger & Van Kesteren
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 295 B 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206389
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Azië, Geschiedenis: geschiedenis van Amerika
Trefwoord: Nederlandse koloniën, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Vorige scan Volgende scanScanned page
VI
niën in den tegenwoordigen tijd zoo veelvuldig en in allerlei krin-
gen besproken, dat men als het ware gedwongen wordt zich eenigs-
zins met die belangrijke bezittingen bekend te maken.
Het is dan ook zeer natuurlijk, dat in het Programma voor de
Eind-Examens der Hoogere Burgerscholen verlangd wordt, dat de
kandidaten bekend zijn met de geschiedenis van het ontstaan en
de ontwikkeling onzer Overzeesche bezittingen. Daarom moet op
deze scholen over de koloniën uitvoeriger gehandeld worden, dan
gewoonlijk in de leerboeken der Vaderlandsche historie geschiedt.
Te vergeefs heb ik bij mijn onderwijs uitgezien naar een leerboek,
dat voor het bovengemelde doel geschikt is. De „Geschiedenis
der Nederlandsche Overzeesche bezittingen" van den Heer A. Pompe,
hoe voortreffelijk ook, behandelt te veel de krijgsbedrijven, en is
meer vervaardigd ten dienste van hen, die zich derwaarts willen
begeven. De „Aanteekeningen" van Dr. Nassau daarentegen, zijn
mijns bedunkens niet volledig genoeg. Daarenboven bevatten zij
eene aardrijkskundige beschrijving die er niet in behoeft opgenomen
te worden; omdat de aardrijkskunde, waaronder toch wel die onzer
koloniën zal behooren, een afzonderlijk leervak uitmaakt, dat meestal
door een' anderen leeraar wordt behandeld.
Met de vervaardiging van deze schets was het geenszins mijne
bedoeling, om eene geschiedenis te schrijven van het ontstaan en
de ontwikkeling van al de landen en volken, die in de verschillende
werelddeelen van lieverlede onder ons gezag gekomen zijn. Die
taak, zoo veelomvattend en gewichtig, lag volstrekt niet in mijn
plan. Daargelaten de onmogelijkheid, om in onzen tijd reeds zulk
een reuzenarbeid te kunnen volbrengen, en tegelijk een' man te
vinden die er voor berekend is, moet men in het oog houden dat
dit werkje in de eerste plaats vervaardigd is voor jonge lieden,