Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
vGrliezen, dat de vruchtbaarheid geenszins alleen
van den salpeter afhangt, en dat er zeer vrucht-
bare gronden zijn, die weinig of niets van deze
stof bevatten.
Ook gaat de zuurstof met de waterstof eene
scheikundige verbinding aan, en levert ons het
algemeen bekende, het voor menschen, dieren en
planten geheel onmisbare vsater, zoo als wij reeds
vroeger gezegd hebben. Over de wijze hoe het
water eene zoo groote nuttigheid uitoefent, heb-
ben wij nog niet gesproken en zullen daarom hier-
bij nog eenige oogenblikken stilstaan.
Het water werkt op tweederlei wijze: öf werk-
tuigelijk, 6f scheikundig. Zijne werktuigelijke
werking bestaat daarin , dat het alle verandering en
alle op elkander werking der ligchamen bevordert.
In droogen toestand kunnen verschillende zelfstan-
digheden jaren lang met elkander in aanraking
zijn, zonder dat zij eenige werking op elkander
uitoefenen, doch niet zoodra worden zij vochtig,
of hunne onderlinge werking neemt een aanvang.
Zelfs de zuurstof behoeft eene zekere vochtigheid,
ten emde zich met andere ligchamen te kunnen
verbinden. Om ons hiervan te overtuigen, moe-
ten wij ons slechts herinneren, dat het ijzer nim-
mer roest in eene volmaakt drooge lucht. Zoo
is het ook met den grond gesteld: is hij geheel
uitgedroogd, dan kan er de lucht geene voordee-
Kge werking op tiitoefenen, en zulks veroorzaakt