Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
hoorlijk zal opkomen, waar de haver niet te digt
staat, en omdat gewoonlijk het land te schraal is
geworden, om de klaver behoorlijk te voeden.
Thans hebben wij den loop der vruchtwisseling,
in het algemeen behandeld (*), en wij zullen nu
de plaats van de overige gewassen, die behalve
de opgenoemde in den akkerbouw voorkomen,
zonder nadere inlichting hunne plaats kimnen
aanwijzen, omdat wij ten dien einde slechts hunne
bestanddeelen behoeven te vergelijken met de-
gene, welke men kan vooronderstellen, dat na de
vruchtwisseling, welke reeds plaats gehad heeft,
nog in den grond aanwezig zijn. Het spreekt
echter van zelf, dat niet alleen de hoeveel-
heid der hoofdbemesting, in het eerste jaar van
den omloop, maar ook van de eigenlijke bestand-
deelen van den grond, hierbij in rekening moeten
gebragt worden, daar er anders geen verschil tus-
schen schrale en vette gronden zoude bestaan.
In het algemeen zullen wij \ al het vroeger ge-
zegde juist door de vruchtwisseling zelve in toe-
passing gebragt zien, en hierdoor ons van hare
waarde kunnen overtuigen. Dit laatste zullen wij
(') Do hier besprokene vruchtwisseling komt alzoo op het
volgende neer:
lo jaar zwaar bemeste tabak of oliezaad,
2« » tarwe of rogge,
3« » aardappelen of mangelwortels,
4e • garst met klaver,
5e » klaver,
6e » tarwe of rogge.
7e • haver.