Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
M
Het is dus de stikstof, die in deze beide, en zoo
ook in alle andere gevallen, de werkzaamheid
van de zuurstof tempert, en alzoo speelt zij, uit
dit oogpunt beschouwd, eene hoogst belangrijke
rol in de natuur; eene rol, welke eenigzins kan
vergeleken worden met die der zoogenoemde
mannen van behoud uit de staatkundige wereld,
in eenen goeden zin genomen. Want deze, be-
hoorlijk gerigt, is bijzonder geschikt om de al
te overdrevene plannen der overmatig vrijzinnige
staatshervormers te temperen en daardoor beroe-
ringen voor te komen, die altijd op groot na-
deel voor het algemeen moeten uitloopen. Doch
behalve dat de stikstof eene te sterke werking
van de zuurstof verhindert, bezit zij ook de hoogst
gewigtige eigenschap, dat zij een onmisbaar hoofd-
bestanddeel zoo der plantaardige als der dierlijke
ligchamen uitmaakt. Intusschen kan zij niet, zoo
als de zuui'stof, worden ingeademd, maar moet
op eene andere wijze aan planten en dieren wor-
den toégevoegd. Doch hierop zullen wij later te-
rugkomen. Laten wij thans overgaan tot de be-
schouwing van een derde, insgelijks luchtvormig
ligchaam, van de
WatevfitoJ', Kiet zoo als de stikstof, staat de
waterstof als het ware in eene vijandige houding
tegenover de zuurstof, of is er slechts werktuige-
lijk mede'vereenigd, even als water met wijn kan
vermengd worden; integendeel, zij is innig, ge-