Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
U7
Dit bestrooijen van do mestvaalt met aarde,
is zeker omslagtig en kostbaar; maar wanneer
men berekent, hoe verbazend veel van de uitste-
kendste meststof er anders vervlugtigt en verlo-
ren gaat, dan zal men die moeite overvloedig ver-
goed vinden door de meerdere waarde, welke de
mest verkrijgt. In vele sti-eken van ons vaderland
wordt die regel dan ook daadwerkelijk toegepast;
want het in Twenthe b. v. zoo algemeen gebrui-
kelijke vermengen en overdekken van den mest
met plaggen of zooden, die op eenen kleiachtigen
grond geslagen of gestoken zijn, brengt ditzelfde
gevolg te weeg.
De diepte, waarop de mest in den akker moet
gebragt worden, heeft men op zeer verschillende
wijze meenen te moeten aangeven.
Er is een tijd geweest, waarin men onbepaald
op het verdiepen van den bouwgrond aandrong.
«Hoe dieper, zoo beter," dacht men. Maar men
zag tevens in, dat een dieper ploegen, ook meer
mest noodzakelijk maakte.
Bij eenig nadenken, moet men echter een duide-
lijk onderscheid maken tasschen mest, die dopr
vele vlugtige en oplosbare bestanddeelen spoedi-
ger en sterker werkt, en dengene, welke meer uit
vuurvaste, hoewel tevens opl6sbare stoffen bestaat.
Zal men den eerstgenoemden, waaronder in 't bij-
zonder do versche mest bedoeld wordt, aanwen-
den , dan kan men deze vrij diep onderploegen ,