Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
112
mest bevorderen wij juist de vorming van koolzuur,
begunstigen alzoo tevens het oplossen dier kiezel-
zure verbindingen, en vergoeden welligthierdoor,
wat de versehe mest op zich zeiven aan minder
vuurvaste stoffen bevat.
Meermalen hebben wij kunnen opmerken, dat
bij vochtige zomers de versehe mest in het alge-
meen beter werkt dan de verrotte, en dit heeft
zijnen grond daarin, dat alsdan de ontleding niet
zoo spoedig voortgaat, • dat de nadeelige wer-
king eener te sterke vorming van ammoniak alzoo
achterblijft, en dat het nog onverteerde stroo het
digtslaan van den grond verhindert.
Ten einde de hoogst voordeelige werking van
stalmest op de planten te verklaren, moet men
zich herinneren , dat deze het gewone voedsel van
onze huisdieren uitmaken. In dit voedsel ontvan-
gen zij dus alle stoffen, die de planten uit den
grond hebben opgenomen, en daarenboven bestaat
ook het strooisel uit dezelfde bestanddeelen. In
het algemeen nu blijft er van het opgenomene
voedsel slechts een gering gedeelte in het dierlijk
ligchaam terug, daar verre weg het grootste ge-
deelte met de uitwerpselen weder ontlast M*ordt.
Het is dus duidelijk, dat de mest de stoffen, die
tot voeding der planten verstrekken, in eene juiste
verhouding weder op het land terug brengt, en
wel in eenen zoodanigen staat van oplossing, als
voor de planten het meest geschikt is.