Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
1 üö
feil, somtijds evenwel zal mislukken, wanneer
andere ongunstige omstandigheden tusschenbeiden
komen. Eveneens hebben wij ook gezegd, dat
de ongelijke groeikracht der gewassen eene meer
of minder opzettelijke toebereiding van het voed-
sel in den grond vordert, dat onze geteelde ge-
wassen zich niet meer in hunnen natuurlijken toe-
stand bevinden, maar dat zij door een kunstmatig
aankweeken en door overmaat van voedsel veel
weelderiger groeijen en dus ook meerder voedsel
vereischen, dan in den natuurstaat; en dat, ein-
delijk, naarmate de gewassen meer veredeld zijn,
zij ook, zoowel wat den grond als wat hun voed-
sel betreft, meer zorg bij het aankweeken ver-
eischen.
Wij kennen thans de stoffen, die de planten
tot hare voeding gebruiken, en wij weten, dat
een groot gedeelte daarvan uit koolstof, waterstof,
stikstof en zuurstof bestaat, en dat zij ook, hoe-
wel in geringer heeveelheid, eenige vuurvaste
stofFen behoeven. Maar wat nu moet de landman
doen, om zijne gewassen, op de goedkoopste wijze,
altijd rijkelijk van het noodige voedsel te voorzien?
Het antwoord op deze belangrijke vraag is in wei-
nige woorden: »Hij moet, namelijk, den weg, dien
de natuur zelve betreedt, grondig kennen, en dien-
zelfden weg, tot het bereiken van zijn doel, volgen."
Beschouwen wij eene plant op onbebouwden
grond wassende, dan ontdekken wij:
ifii