Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
104
namelijk de zouten, op deze wijze gevormd, in
water oplosbaar zijn. Ook liet water is een der
voorname stofFen, die door de gewassen worden
opgenomen, en hiermede ontvangen zij ook die
vuurbestendige, in water oplosbare zelfstandighe-
den, welke in den grond voorhanden zijn: zoo als
het kiezelzuur, de potasch, soda, kalk, magne-
sia, phosphorus, zwavel, ijzer en manganium. AI
deze stofFen verbinden zich gedeeltelijk met kool-
zuur, gedeeltelijk met zuurstof of met chlore, zijn
alsdan in water oplosbaar en worden dus in het-
zelve opgenomen. De gewassen nemen uit den
dampkring de zuurstof, en vooral het koolzuur
en den ammoniak tot zich, en eindelijk ook zeer
fijn verdeelde stofdeeltjes van oorspronkelijk niet
vlugtige zelfstandigheden, die in eenen zoo on-
denkbaar fijnen toestand in den dampkring voor-
handen zijn, dat zij slechts door uiterst gevoelige
lierkenmiddelen kunnen ontdekt worden.
Deze stofixin nu ontvangen en verarbeiden de
planten, elk naar haren aard en hare soort, ten
gevolge waarvan de eene meer van deze, de an-
dere meer van gene bevat. Zelfs de verschil-
lende deelen der planten hebben tot hunne vor-
ming verschillende hoeveelheden van dezelfde stof
noodig. Zoo bevat b.v. de halm eener graan-
soort of, wat bijna op hetzelfde neerkomt, eener
grassoort, veel kiezelzum-, terwijl in het graan of
het zaad meer phosphorzuur, of zwavel, of stik-