Boekgegevens
Titel: Het onderwijs in geschiedenis op de Hoogere Burgerscholen
Auteur: Alberdingk Thijm, Petrus Paul Maria
Uitgave: 's-Hertogenbosch: Henri Bogaerts, 1868
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 982
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206358
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis: algemeen
Trefwoord: Geschiedenisonderwijs, HBS
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het onderwijs in geschiedenis op de Hoogere Burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
levens eene verandering plaats Lebben, of men zou door
een nieuwe redaktie van laatstgenoemd artikel, den inhoud
van art. 23 van 't lager ouderwijs voor 't middelbaar
onderwijs willen handhaven; 't geen wel niet denkbaar
is; dewijl dezelfde stemmen die over art. 23 van de wet
op 't lager onderwijs klagen, op den zelfden grond, en
met hetzefde recht omtrent het betreffende artikel van
het middelbaar onderwijs bezwaren hebben te uiten;
hetgeen wij hieronder nader zullen toelichten.
l3och hoe volgt daar dan nu uit, dat het voorgeno-
men werk, indien dan ook art 2 van titel 1, in de wet
op 't middelbaar onderwijs wierd gewijzigd , op scholen
daartoe behoorende moeijelijk meer plaats zoude kun-
nen vinden ?
Om deze reden. Wanneer de Katholieken en de ge-
loovige Protestanten zich van de hoogere burgerscholen
verwijderd houden, om een bijzonder onderwijs te ontvan-
gen wat meer in hun geest valt, zoo zullen de clirekteu-
ren en leeraren dier scholen ook, als 't mogelijk is, zulke
handboeken voor geschiedenis bezigen, welke met dien
geest overeenstemmen. Voor een oprecht en warmgeloovig
Katholiek is de Christelijke godsdienst het hoogste en edel-
ste verschijnsel in de wereldgeschiedenis. De mannen
welke daaraan hun leven hebben gewijd, daarvoor geleden
hebben en gestorven zijn, wekken bij hem in den regel
eene levendigere belangstelling op, dan alle volken
der aarde. I)e wijze waarop zich de Christelijke gods-
dienst heeft verspreid rekent hij tot de gewichtigste ge-
beurtenissen. De Pausen onder wiens leiding dit is
geschied, en die welke het Christelijk beginsel tegen alle
aanvallen van ongeloof en wereldsche grootheid hebben
verdedigd, beschouwt hij als belangrijke persoonlijkheden
in de wereldgeschiedenis.
De geloovige Protestant zal van zijnen kant zulke