Boekgegevens
Titel: Het onderwijs in geschiedenis op de Hoogere Burgerscholen
Auteur: Alberdingk Thijm, Petrus Paul Maria
Uitgave: 's-Hertogenbosch: Henri Bogaerts, 1868
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 982
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206358
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis: algemeen
Trefwoord: Geschiedenisonderwijs, HBS
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het onderwijs in geschiedenis op de Hoogere Burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
6
(lige redaktie van <le wet en de daaraan toegevoegde
uitlegging des Ministers ïhorbecke in de hand, een boek
te gaan uitgeven, wat iveldra op onze scholen mogelijk
geene plaats meer zou kunnen vinden.
Waarom kon men dit gevolg verwachten, indien de
minisler zijn voornemen hadde uitgevoerd? Waarom,
indien het vraagstuk over 't lager onderwijs tot een voor
de geheele bevolking van Nederland „bevredigend einde"
wierd gevoerd, zou daardoor een schoolboek, gelijk de
schrijver dezes voorhad uit te geven, op de meeste
scholen voor middelbaar onderwijs moeijelijk plaats meer
kunnen vinden?
Vooreerst herinnert zich de lezer het artikel 2 van
titel 1 der wet tot regeling van het middelbaar onderwijs,
waarin gezegd wordt: „Op onderwijzers van scholen,
van overheidswege opgerigt of gesubsiclieerd, is van toe-
passing het tweede lid van art. 23 der wet op 't lager
onderwijs van den 13den Augustus 1857 (Staatsblad n''.
103)." Om den wille der chiidelijkheid laten Avij dit
artikel, uit de wet op het lager onderwijs, hier nog eens
volgen. „Het schoolonderwijs wordt onder het aauleeren
van gepaste en nuttige kundigheden, dienstbaar gemaakt
aan de ontwikkeling van de verstandelijke vermogens
der kinderen en aan hunne oj)leiding tot alle christelijke
en maatschappelijke deugden.
„Ue onderwijzer onthoudt zich van iets te leeren te
doen of toe te laten, Avat strijdig is met den eerbied
verschuldigd aan de godsdienstige begrippen van anders-
denkenden.
„Het geven van onderwijs in de godsdienst wordt over-
gelaten aan de kerkgenootschappen. Hiervoor kunnen
de schoollokalen....." enz.
Wierd nu dit artikel gewijzigd, zoo zcu gevolglijk in
art. 2, titel 1. van de wet op 't middelbaar onderwijs