Boekgegevens
Titel: Het onderwijs in geschiedenis op de Hoogere Burgerscholen
Auteur: Alberdingk Thijm, Petrus Paul Maria
Uitgave: 's-Hertogenbosch: Henri Bogaerts, 1868
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 982
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206358
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis: algemeen
Trefwoord: Geschiedenisonderwijs, HBS
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het onderwijs in geschiedenis op de Hoogere Burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.33
volksliescliaviiig onmogelijk is, zonder die van den gods-
dienstigen toestand eens volks te noemen; hoe derhalve
het uitsluiten van dit laatste de geschiedenis verminkt.
En toch hebben wij ons laten welgevallen zulk een
verminkte geschiedenis voor schoolgebruik te schrijven, welke
in elk geval die hoedanigheid zal hebben, van zeer bepaald
minder partijdig te zijn dan alle heden ten dage op de
scholen gebruikte handboeken van onze protestantsche
schrijvers; in de hoop dat deze meer en meer tot het
inzicht mogen komen, dat nog minder hunne bedoelingen,
dan welde eenzijdigheid hunner studie, hunne schuw-
heid een door eenen katholiek geschreven grondig werk door
te studeeren, aanleiding geeft tot die groote eenzijdigheid.
Terwijl wij van den anderen kant hopen, dat eene nieuwe
wet op het hooger onderwijs, wat de geschiedenis be-
treft blijk moge geven van ruimer denkbeeld omtrent
dit vak, dan in de andere schoolwetten totnogtoe door-
komt, en dat de Geschiedenis van den mensch in zijne
verhouding tot God of Kerk 1) niet principieel ook uit
de voordrachten op de hoogeschool worde geweerd,
al mocht het ook blijken, dat de afschaffing der theolo-
gische fakulteiten eene noodzakelijkheid is in ons land.
-1) Van verschillende zijden verheflen zich stemmen voor ditzelfde denk-
beeld. Zie het »Dagblad voor het hooger Onderwijs" n°. 1, April 1808 en
het »Deventer Weekblad", van 1808, aldaar aangehaald.